Služba za opću upravu, privredu, finansije, društvene djelatnosti i mjesne zajednice
NADLEŽNOSTI

 • provodi utvrđene  politike,  izvršava  i prati zakone i druge propise u oblasti za koje je Služba osnovana;
 • vodi prvostepeni  upravni  postupak  o pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • obavlja poslove organizacije uprave, poslove vođenja matičnih knjiga i ovjere potpisa, rukopisa i prepisa;
 • obavlja poslove pisarnice i arhive;
 • vrši kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi za upravu;
 • pruža podršku potencijalnim investitorima i postojećim privrednicima, sa fokusom na poboljšanje uslova za poslovanje, otvaranju mogućnosti za nova ulaganja te pružanje informacija o raspoloživim programima podrške i podsticajima na lokalnom i drugim nivoima;
 • učestvuje u pripremi i izradi budžeta Općine i Jedinstvenog općinskog organa uprave;
 • priprema nacrt budžeta Općine, godišnjeg obračuna budžeta Općine, odluku o privremenom finansiranju potreba budžeta Općine, odluku o rebalansu budžeta i druge propise i općih akata iz oblasti budžeta i finansija;
 • koordinira poslove u vezi sa formiranjem i korištenjem sredstava budžeta Općine i vođenje knjigovodstvenih poslova budžeta Općine i posebnih namjenskih sredstava u okviru ovog organa;
 • organizuje, provodi i nadzire obavljanje poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom, propisima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;
 • obavlja sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, obavlja sve poslove vezane za vođenje knjigovodstvenih obaveza Općine po osnovu kredita i prijelaznih računa na koje se uplaćuju prihodi, koji po osnovu zakona i drugih propisa pripadaju Općini;

RUKOVODILAC SLUŽBE

NIHAD HADŽIAHMETOVIĆ

TELEFON:  +038-518 109

 • vrši nadzor nad izradom finansijskih planova i prati njihovo izvršenje;
 • vrši poslove interne revizije Jedinstvenog općinskog organa uprave;
 • obavlja poslove finansijskog i materijalnog knjigovodstva, knjigovodstva kupaca i dobavljača organa uprave, obračuna plaća i drugih ličnih primanja uposlenika, poslova ekonomata organa uprave, blagajne i likvidature organa uprave i budžeta Općine Foča;
 • prati stanje u okviru ukupnog finansijskog poslovanja organa uprave i posebnih namjena, pripremanje finansijskih planova organa uprave i posebnih namjena, izrada periodičnih obračuna i završnih računa i drugih obračuna, kao i informacija o realizaciji sredstava predviđenih finansijskim planovima;
 • održava službenu internet stranicu Općine i brine se za tačnost i ažurnost informacija na stranici;
 • uspostavlja i održava informacioni sistem i vrši druge poslove iz oblasti informatike;
 • upravlja ljudskim resursima, normativno-pravni poslovi iz oblasti rada i radnih odnosa i vođenje evidencije i čuvanje dokumentacije uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • sarađuje sa Agencijom za državnu službu;
 • vrši ispitivanje potreba za edukacijom uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • vodi brigu o stručnoj edukaciji uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • sarađuje sa kantonalnim i federalnim službama, agencijama i zavodima s ciljem stručne edukacije i osposobljavanja uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • sarađuje s domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama s ciljem stručne edukacije i osposobljavanja uposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na ostvarivanje prava na proširene oblike socijalne pomoći, dodjelu stipendija studentima, realiziranje projekata i dodjelu namjenskih sredstava u oblasti kulture, sporta, obrazovanja, zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kao i na realizacju projekata vezanih za socijalnu uključenost građana, nevladin sektor, vjerske zajednice, mlade i nacionalne manjine i drugih oblasti iz okvira svoje nadležnosti;
 • obavlja poslove vezane za organizaciju kulturnih manifestacija koje organizira Općina,
 • obavlja poslove vezane za pitanja mladih;
 • sarađuje sa organizacijama civilnog društva;
 • učestvuje u izradi Strategije razvoja Općine po pitanjima iz nadležnosti Službe;
 • koordiniraradorganamjesnihzajednicaiOpćine, rješavazahtjeveipodneskeodstranemjesnihzajednica iz nadležnosti službe;
 • učestvujeuizradiprogramarada, izvještajaoraduidrugih akata,za potrebemjesnihzajednica;
 • učestvujeipomažeorganimamjesnihzajednicauaktivnostimaokoizbora za organe mjesnih zajednica;
 • predlaže mjere za unaprijeđenje položaja mjesne samouprave;
 • predlaže mehanizme s ciljem povećanja participacije građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom nivou;
 • pruža podršku Centru za birački spisak i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti iz nadležnosti Službe i po nalogu Općinskog načelnika.