Služba za civilnu zaštitu, zajedničke i inspekcije poslove
NADLEŽNOSTI

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe;
 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vršiizradupo
 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Službe;
 • provodi utvrđenu politiku u oblastima za koje je osnovana;
 • vršiizradupodzakonskihi općih akataiznadležnostiSlužbe;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Općine;
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • dzakonskihi općih akataiznadležnostiSlužbe;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Općine;

RUKOVODILAC SLUŽBE

TELEFON:  038 / 518 – 108
E-MAIL:

 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
 • priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • predlaže plan zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite jedinica lokalne samouprave u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su joj određeni Federalnim, Kantonalnim zakonomi/ili odlukama Općinskog vijeća;
 • obavlja poslove održavanja čistoće u radnim i drugim prostorijama koje koristi Jedinstveni općinski organ uprave;
 • obavlja poslove fizičke i tehničke zaštite prostorija i objekata koje koristi Jedinstveni općinski organ uprave;
 • vrši poslove održavanja objekata Općine;
 • vrši poslove održavanja objekata mjesnih zajednica u sastavu Općine Foča;
 • vrši poslove održavanja čistoće u službenim prostorijama koje koristi Jedinstveni općinski organ uprave:
 • obavlja poslove prevoza zaposlenika Jedinstvenog općinskog organa uprave prilikom službenih putovanja i za službene potrebe;
 • vrši inspekcijske poslove koje su pozitivnim pravnim propisima dati u nadležnost jedinice lokalne samouprave;
 • učestvuje u izradi Strategije Općine iz nadležnosti Službe i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti iz nadležnosti Službe i po nalogu Općinskog načelnika.
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice Općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje saradnju sa nadlženim službama i upravama civilne zaštite viših nivoa vlasti;
 • definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine;
 • izrađuje plan zaštite od požara Općine i provodi realizaciju uz učešće Općinskih službi;
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva;
 • ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne službe;
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
 • organizira općinski operativni centar civilne zaštite;
 • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke;
 • vodi propisane evidencije iz nadležnosti Službe;
 • preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine, u skladu sa zakonom, propisima Kantona i Općine;

Redovni i Vanredni izvještaji

Izvještaji Dnevni.

Izvještaji upozorenja

Izvještaji upozorenja.