NADLEŽNOSTI

 • predstavlja i zastupa Općinu,
 • osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,
 • podnosi nacrt i prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,
 • odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,
 • donosi akte iz svoje nadležnosti,
 • predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću
 • obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,
 • provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,
 • utvrđuje organizaciju službi za Općinsku upravu i drugih službi Općine,
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,
 • realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,
 • odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,
 • brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,
 • zaključuje ugovore u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,
 • brine se o zakonitom korištenju imovine i sredstava Općine,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.

Dobro došli na zvaničnu internet stranicu Općine Foča,

Nadam se da će te na ovoj stranici pronaći sve relevantne informacije o radu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika kao i Jedinstvenog općinskog organa uprave. Također, na ovoj stranici će te nači sve informacije bitne za ostvarivanje vaših prava a iz nadležnosti Općine Foča.

Vjerujem da će zbog turističkih potencijala i povoljnog ambijenta za investiranje prezentiranih na internet stranci mnogi investitori i turisti dođi u Općinu Foča, investirati odnosno boraviti na području Općine.

Općina Foča je otvorena za sva vaša pitanja, sugestije, primjedbe i komentare.

Svoje pitanja možete postaviti na dostupne kontakte (e-mail, telefon, pošta) Općine.

Općinski načelnik

Mujo Sofradžija

OPĆINSKI NAČELNIK

MUJO SOFRADŽIJA

BIOGRAFIJA

MUJO SOFRADŽIJA

Mujo Sofredžija rođen je 1979. godine u Foči. Na prijevremenim izborima održanim 2021. godine izabran je načelnika Općine Foča.

Do izbora za načelnika Općine Foča vodio je vlastito poljoprivredno gazdinstvo u Ustikolini (Foča).

Kao Općinski načelnik ima želju da Općina Foča bude još bolje i ugodno mjesto za život, rad i investiranje i s ciljem ostvarenja navedene želje svakodnevno usvaja/predlaže javne politike iz nadležnosti Općinskog načelnika odnosno Općinskog vijeća.

Smatra da odgovoran, racionalan, ekonomičan, efikasan, transparentan i rad u skladu s pozitivnim pravnim propisima nema valjanu alternativu.

Vjeruje da se Općinskim organom uprave može dobro upravljati samo primjenom standarda dobrog domaćina.

TELEFON:  038 / 519 – 400
E-MAIL:  op.ustik@bih.net.ba