Nadležnosti

 • donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom glasova;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine;
 • donosi Budžet Općine,godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta kao i odluku o privremenom finansiranju u skladu sa zakonom,
 • utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje,
 • donosi razvojne , prostorne i urbanističke planove i programe , te provedbene planove,uključujući zoniranje
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine;
 • donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva u skladu sa zakonom;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljiša;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta;
 • donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organizovanja, te o trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim zajednicama drugih država;
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine;
 • donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine;
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća,
 • osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove;
 • imenuje,bira i razrješava druge osobe određene zakonom,Statutom i odlukama,te daje suglasnost na imenovanja,izbor i razrješenja kada je to propisano,
 • osniva preduzeća i ustanove i druga pravna lica za obavljanje komunalnih,društvenih,
 • privrednih i dr.djelatnosti od interesa za Općinu,te odlučuje o njihovim statusnim promjenama u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o prestanku ustanova i drugih pravnih lica u skladu sa zakonom;
 • razmatra godišnji izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima Općinskog načelnika;
 • pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva Općinskog načelnika i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva Općinskog načelnika;
 • ocjenjuje rad ustanova i kvalitet usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava finansijska sredstava za unapređenje njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima Općine;
 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i ovim statutom;
 • analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere prema nadležnim organima;
 • utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike u skladu sa zakonom;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • utvrđuje koeficijente za obračun plaća za sve uposlenike Općine
 • donosi Plan zaštite od požara Općine
 • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

AKTUELNI SAZIV

SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Hasković Ervin 137*
Čengić Naida 124*
Subašić Aida 123*
Bašić Mirza 115*

STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE

Delić Rusmira 132*
Gagula Nedžad 122*
Radeljaš Safet 121*

BNS-BOSANSKA NARODNA STRANKA

Borovina Nerim 89glasova

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Arslanagić Alma 50glasova

NBL-A-SDA ZAJEDNO ZA USTIKOLINU

Gabela Mustafa 83glasa

SBB-SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

Raščić Muhidin 63glasa

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirza Bašić