GEOGRAFSKI POLOŽAJ

GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Općina Foča je smještena na jugo-istoku Bosne i Hercegovine, odnosno na jugo-zapadu bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Graniči sa sljedećim općinama: sjeverozapadno sa općinom Pale-Prača, sjeveroistočno sa općinom Goražde, zapadno sa općinom Trnovo i opštinom Kalinovik, te južno i jugoistočno opštinom Foča. Ustikolina je udaljena od Foče 10 km i od Goražda 23 km. Nalazi se na nadmorskoj visini 370 m do 1674 m (visina Kacelja).

Općina je organizirana u tri mjesne zajednice i to: Ustikolina, Cvilin i Jabuka. Urbani dio općine smješten je uz lijevu obalu rijeke Drine i uz ušće rijeke Koline. KARAKTERISTIKE RELJEFA Općinu Foča-FBiH determiniše dolina rijeke Drine sa dominantnim Cvilinskim poljem koje se nalazi na desnoj obali Drine i čija je prosječna nadmorska visina 378 m, što je za 6 do 8 metara više od nivoa rijeke. Ustikolina sa svim dijelovima naselja koji je čine je na nadmorskoj visini do 420 m.

KLIMA Općinu Foča karakteriše umjereno-kontinentalni tip klime djelimično izmjenjen nadmorskom visinom ovog područja. Sa povećanjem nadmorske visine klima ima tendenciju predplaninskom tipu umjereno-kontinentalne klime pa i klimom planinskog tipa u najvisočijim predjelima. Ovakva klima se odlikuje dugim zimama i dugim ljetima, te kratkim periodima proljeća i jeseni. Uža kotlina uz rijeku Drinu ima sve odlike župnog područja. Zbog toga, pored relativno visoke srednje godišnje temperature zraka, ovo područje se odlikuje i puno manjom temperaturom amplitudom od ostale većine krajeva u Bosni i Hercegovini. Najhladniji je mjesec januar sa srednjom temperaturom zraka od -12 stepena C, a najtopliji je mjesec jul sa srednjom temperaturom od 19 stepeni C. Apsolutne maksimalne vrijednosti ljetnih temperatura ne prelaze 39 stepeni C, a apsolutne minimalne temperature u zimskom periodu idu ispod -20 stepeni C.

Sa povećanjem nadmorske visine srednje vrijednosti temperatura opada sa prosječnim gradijendom od 0,6 stepeni C na svakih 100 m nadmorske visine. Godišnja suma padavina nije velika i raspored padavina tokom godine je dosta ujednačen što podrazumijeva pravilan raspored padavina na sva godišnja doba, odnosno sve mjesece u godini. Ovo područje karakteriše i veliki broj dana (194) sa maglom naročito ispod 700 m nadmorske visine. Magla se manifestuje kao posljedica velike vlažnosti zraka čija je prosječna relativna vrijednost dosta velika i iznosi 84%.  Vjetrovi ne dosežu velike vrijednosti brzine i obično nisu uzrok prirodne nesreće.

Najnovije