Služba za kabinetske poslove Općinskog načelnika, stručne poslove Općinskog vijeća, lokalni ekonomski razvoj, izbjeglice i raseljena lica
NADLEŽNOSTI

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te utvrđuje prijedloge za poduzimanje odgovarajućih mjera nadležnim organima;
 • utvrđuje nacrte i prijedloge akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • izrađuje nacrte i prijedloge propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, daje mišljenja, vrši nomotehničku obrada  tih propisa, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organ;
 • obavlja normativno – pravne, stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti općinskog načelnika za koje nisu nadležne druge službe za upravu;

RUKOVODILAC SLUŽBE

TELEFON:  +038 / 519 – 406
E-MAIL:

 • inicira i koordinira poslove vezano za izradu Strategije razvoja i programiranja razvoja Općine (tehnička i stručna podrška);
 • učestvuje u izradi Strategije razvoja Općine, izvještaja o razvoju kao i drugim procesima neophodnim za blagovremeno funkcionisanje poslova razvojnog planiranja i upravljanja razvojem;
 • učestvuje u izradi implementacionih i drugih dokumenata u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federacije Bosne i Hercegovine;
 • učestvuje u razradi i implementaciji projekata identifikovanih u Strategiji razvoja
 • koordinira izgradnju i upravljanje privrednom infrastrukturom;
 • identificira potrebe i pomoći pri rešavanju problema lokalne poslovne zajednice radi unapređenja konkurentnosti i podsticanja razvoja postojeće privrede;
 • osigurava izvršenje poslova po Programu rada Općinskog vijeća;
 • vrši protokolarne, operativno- tehničke i druge poslove uključujući vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika;
 • izrađuje stručne analize i pripremu izvještaja i informacija za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • sarađuje sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, uspostavlja saradnju sa kantonalnim, federalnim organima i institucijama, susjednim općinama, međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • vršistudijsko-analitičke poslove i informisanje javnosti o radu Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i Općine;
 • vodi arhivu Općinskog načelnika,
 • pruža tehničku i stručnu pomoći u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja Općinskog načelnika i organizacionih jedinica u Općini;
 • vrši medijsku promociju rada Općine;
 • sarađuje sa sredstvima javnog informisanja s ciljem prezentacije rada organa Općine i odgovorna je za komunikaciju sa sredstvima javnog informisanja;
 • priprema sjednica Kolegija Općinskog načelnika i prati realizaciju njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika i sekretara Jedinstvenog općinskog organa uprave;
 • organizuje prijem delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inozemstva i međunarodnih organizacija;
 • organizuje prikupljanje i analiziranje prikupljenih podataka, sinteza i priprema informacije o zastupljenosti Općine u medijima za potrebe Općinskog načelnika;
 • vrši administriranje i održavanje digitalne telefonske centrale;
 • izrađuje nacrte propisa i drugih općih akata iz oblasti za koju je nadležna;
 • rješava u upravnim stvarima iz okvira svoje nadležnosti,
 • vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja o činjenicama na osnovu tih službenih evedencijauposlenih u Jedinstvenom općinskom organu uprave;
 • priprema program rada Općinskog vijeća;
 • stara se o realizaciji programa rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i komisija i u tom cilju, ostvaruje saradnju s Općinskim načelnikom, sekretarom Jedinstvenog općinskog organa uprave i općinskim službama;
 • izrađuje zaključake koji se donose na sjednicama Općinskog vijeća i stara se o njihovoj realizaciji;
 • obrađuje vijećnička pitanja i inicijative sa sjednica Općinskog vijeća i vrši njihovo dostavljanje nadležnim službama i drugim organima;
 • organizuje i obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove, koji se odnose na pripremanje, sazivanje i praćenje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i komisija;
 • vrši pripremanje nacrta i prijedloga odluka, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća;
 • pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoć i učestvuje u radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća;
 • pruža stručnu i administrativno – tehničku pomoć sekretaru Općinskog vijeća;
 • vrši stručnu obradu i izradu odluka i drugih propisa i akata, koje donosi Općinsko vijeće;
 • priprema odluke po građanskim inicijativama iz okvira nadležnosti Općinskog vijeća;
 • priprema izvještaje, informacije i druge materijale za potrebe Općinskog vijeća, koji nisu u nadležnosti drugih općinskih službi;
 • organizuje i obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Općinskog vijeće;
 • vodi evidenciju i čuva orginalne propise i opće akte Općinskog vijeća, radnih tijela Općinskog vijeća i komisija Općinskog vijeća;
 • vodi potrebne evidencije Općinskog vijeća;
 • stara se o blagovremenom objavljivanje akata Općinskog vijeća u službenim glasilu;
 • priprema informativne i druge materijale u skladu sa programom rada Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća;
 • vrši umnožavanje i stara se o dostavi materijala za sjednice Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća;
 • učestvuje u radu komisije za žalbe i vrši izradu nacrta drugostepenih rješenja;
 • vrši obrađivanje amandmana na propise Općinskog vijeća;
 • učestvuje u izradi Budžeta iz nadležnosti službe;
 • koordinira izrade implementacionih i drugih dokumenata u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH;
 • koordinira razradu i implementaciju projekata identifikovanih u Strategiji razvoja;
 • koordinira proces monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja;
 • prati realizaciju Strategije razvoja prema definisanim prioritetima, mjerama sa indikatorima, strateškim projektima;
 • definiše poticajne mehanizame za finansiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja u saradnji sa organizacionim jedinicama u Općini, te nadležnim institucijama kantona;
 • prati javne pozive potencijalnih investitora, donatora i nadležnih organa, za provođenje projekata kojim se doprinosi razvoju Općine, uvažavajući potrebne elemente utvrđene Strategijom razvoja, kao i drugih strateških dokumenata viših nivoa vlasti;
 • prati realizacije strateških ciljeva razvoja Općine;
 • učestvuje u izradi Programa javnih investicija Općine i izradi Plana javnih nabavki;

SEKRETAR OPĆINSKOG VIJEĆA

MELISA GABELA DŽOMBA

TELEFON:  +038-243 234
E-MAIL:

 • vodi brigu o turističkim potencijalima Općine a u skladu sa nadležnostima koje jedinice lokalne samouprave imaju u oblasti turizma;
 • sarađuje sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, koordinira njihove aktivnosti i podstiče privatno – javno partnerstavo;
 • učestvuje u izradi implementacionih i drugih dokumenata u skladu sa propisima o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH;
 • pruža tehničku i stručnu pomoć u procesu planiranja, monitoringa i izvještavanja Općinskog načelnika i organizacionih jedinica u Općini;
 • učestvuje u razradi i implementaciji projekata identifikovanih u Strategiji razvoja;
 • vrši poslove i  priprema  dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine;
 • priprema godišnje  planove  obnove  i rekonstrukcije,  koji  se  finansiraju  sredstvima budžeta  Općine  i  prati  realizaciju  projekata obnove  na  području  Općine  koji  se  finansiraju iz  budžeta  Općine  i  drugih  donatora  i implementatora;
 • ostvaruje saradnju   s   donatorima   i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim  i  državnim  ministarstvima  i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica;
 • vodi baze podataka  i  službene evidencije  o  statusu  i  priznatim  pravima  iz statusa  raseljenih  lica,  povratnika  i  izbjeglica i
 • obavlja i druge poslove koji su preneseni u nadležnost, propisima viših nivoa vlasti iz nadležnosti Službe i po nalogu Općinskog načelnika.