15. redovna sjednica Općinskog vijeća

15. redovna sjednica Općinskog vijeća

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća, te tačke vijećničkih pitanja i inicijativa, razmatran usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Foča za period 01.01.-30.09.2022. godine.Budžet Općine Foča u dijelu „prihodi i primici“ realizovan je u iznosu 898.448 KM, odnosno 45 % u odnosu na plan, te su za oko 17 % manji u odnosu na realizovane prihode u istom periodu prethodne godine. Što se tiče rashoda i izdataka ostvareni su u iznosu 738.718 KM odnosno 39 % od rashoda i izdataka planiranih Budžetom Općine Foča za 2022. godinu.Suficit je ostvaren u iznosu 159.730 KM.

Također je usvojen Nacrt budžeta Općine Foča za period 01.01.-31.12.2023. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za period 01.01.-31.12.2023. godine uz zaključak kojim se Nacrt budžeta upućuje u javne rasprave .

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluke:

1. Odluku o visini i načinu isplate naknada za rad općinskim vijećnicima, članovima radnih tijela vijeća i predsjednicima mjesnih zajednica

2. Odluku o produženju zakupnog odnosa – D.D. BH Telecom Sarajevo za korištenje poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Foča za potrebe smještaja telekomunikacijeske opreme i uređaja;

3. Odluku o produženju ustupanja poslovnih prostorija na korištenje bez naknade Udruženju demobilisanih boraca ARBiH Općine Foča.

Općinsko vijeće je primilo k znanju slijedeće informacije:

1. Informaciju o radu JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za školsku 2021/2022. godinu;

2. Informaciju o higijenskoj ispravnosti vode za piće na području Općine Foča/FBiH za period juli, august i septembar 2022. godine.

3. Informaciju – Zapisnik Komisije o izvršenom pregledu i kontroli zakupljenog poljoprivrednog zemljišta na lokalitetu Rasadnik u Cvilinu koje je dato u zakup privrednom subjektu „Agroideja“ d.o.o. Sarajevo

Najnovije