Služba za prostorno uređenje, komunalne, geodetske, katastarske i stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu
NADLEŽNOSTI

 • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa u oblasti urbanog uređenja, građenja, obnove objekata, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih poslova, geodetskih poslova, poslova katastra nekretnina
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Službe
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,davanja mišljenja, nomotehnička obrada tih propisa, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organ
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika i Oćinko vijeće
 • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i sprovođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Regulacioniplan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije)
 • prevođenje analognih planova u vektorski oblik i stndardizaciju strukture već vektoriziranih planova i migracija istih u Geo-informacioni sistem GIS
 • vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine
 • pripremanje godišnjig planova obnove i rekonstrukcije, koji se finansiraju sredstvima budžeta Općine i praćenje realizacije projekata obnove na području općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i drugih donatora i Implementatora
 • ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • vođenje baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica, povratnika i izbjeglica,

RUKOVODILAC SLUŽBE

EMIR DUHOVIĆ

TELEFON:  +038 / 519 – 407
E-MAIL:

 • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima općina ima pravo raspolaganja
 • vršenje poslova uspostave i vođenje jedinstvenog registra nekretnina u vlasništvu općine
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina
 • razmatranje pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini
 • provođenje postupka u stambenoj oblasti, postupaka upravljanja i održavanja zajedničkih djelova i uređaja zgrada
 • vršenje poslova održavanja objekata Općibe
 • vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije, kao i uvjerenja o kojima se ne vode službene evedencije i izvoda iz katastra nekretnina
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnost, individualne i zajedničke komunalnepotrošnje; uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštitei rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih