Sekretar jedinstvenog općinskog organa uprave
NADLEŽNOSTI

 • Obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad općinskog organa uprave;
 • koordinira i usmjerava rad svih službi za upravu u cilju realiziranja poslova koji su utvrđeni u programima rada općinskog organa uprave;
 • ostvaruje saradnju sa nadležnim organima u pitanjima koja se odnose na poslove od zajedničkog interesa, a koje obavljaju općinske službe;
 • obezbjeđuje sprovođenje i izvršenje svih poslova, naloga i zahtjeva koje mu povjeri Općinski načelnik, a koji se odnose na rad općinskog organa uprave;
 • odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten od strane Općinskog načelnika;
 • redovno izvještava Općinskog načelnika o stanju i poteškoćama u vršenju poslova i predlaže poduzimanje potrebnih mjera;
 • odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih resursa koji su mu povjereni;
 • sekretar jedinstvenog općinskog organa državne službe obavlja poslove u dogovoru sa rukovodiocima službi, odsjeka i drugih organizacionih cjelina, koji su dužni da postupe po utvrđenom dogovoru;
 • ovlašten je za prenošenje pismenih i usmenih naloga Općinskog naćelnika rukovodiocima općinskih službi, po kojima su dužni postupiti, te upoznaje Općinskog načelnika o stanju i problemima u vršenju tih poslova;
 • po nalogu Općinskog načelnika prisustvuje kolegiju Općinskog načelnika;
 • priprema plan i program stručne obuke matičara i drugih lica koja rade na poslovima matičnih knjiga i vodi evidencije o istom;
 • predlaže edukativne programe za sve državne službenike i namještenike;
 • predlaže mjere na poboljšanju kvaliteta rada i radne discipline.

SEKRETAR

TELEFON:  038 / 519 – 400
E-MAIL:  op.ustik@bih.net.ba