Informacija sa 20. Redovne sjednice O.V. Općine Foča

Informacija sa 20. Redovne sjednice O.V. Općine Foča

U srijedu, 31.05.2023. godine održana je  20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Foča.

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća i zapisnika sa 8. Vanredne sjednice i  tačke vijećničkih pitanja i inicijativa,  Vijeće je usvojilo Odluku o raspisivanju javnog poziva o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Usvajanjem ove Odluke odobrava se raspisivanje javnog poziva za davanje u zakup na određeno vrijeme, na rok od deset godina, za ratarsku-povrtlarsku proizvodnju poljoprivredno zemljište u vlasništvu države.

Vijeće se na samom početku sjednice donijelo zaključak koji se tiče najavljenog događaja održavanja koride na izletištu Modran.

Vijeće je usvojilo i Odluke o razrješenju predsjednika i člana Općinske izborne komisije, te Odluku o objavljivanju Ponovnog javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisijem, kao i Odluku o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Foča.

Na ovoj sjednici Vijeće je zaključkom utvrdilo nacrt Odluke o izgradnji  „Kulturno-sportskog i rekreativnog centra Ustikolina“ i isti je upućen na javnu raspravu u sve tri Mjesne zajednice u trajanju od deset dana.

Usvojen je i Izvještaj o radu JKP „Ušće“ sa finansijskim pokazateljima za 2022. godinu i Program rada JKP „Ušće“ za 2023. godinu, te primljene ka znanju sljedeće Informacije :

  • Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za period januar, februar, mart 2023. Godine, Informacija – upoznavanje sa Analizom statusa, stanja i tehničkih kapaciteta mjesnih zajednica koje se nalaze u sastavu Općine Foča sa prijedlogom mjera za poboljšanje i Informacija o stanju bezbjednosti na području Općine Foča za period 01.07.-31.12.2022. godine.

Vijeće je održalo i 8. vanrednu sjednicu 12.05.2023. godine na kojoj su usvojene :

  • Odluka o imenovanju vršioca dužnosti članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća “Ušće” d.o.o. Foča – Ustikolina na period od 3 (tri) mjeseca;
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izgradnji “Turističko-rekreativnog centra Ustikolina”.

Najnovije