JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Služba za prostorno uređenje, komunalne, geodetske, katastarske i stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu

Broj:                               /24
Datum: 22.03.2024. godine

Na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana „Ustikolina 1“ broj: 04-1-19-926/23, od 18.07.2023. godine, a u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine FBiH“, broj: 63/04, 50/07 i 84/10), Načelnik Općine putem Službe za prostorno uređenje, komunalne, geodetske, katastarske i stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu, objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, MIŠLJENJA I SMJERNICA ZA IZRADU REGULACIONOG PLANA „USTIKOLINA 1

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, vlasnici nekretnina i zakoniti korisnici prostora, organi uprave i upravno-stručne organizacije i agencije, nosioci javnih ovlaštenja nadležnih za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu okoliša, sanitarno-zdravstvenu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara, civilnu zaštitu, zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih dobara, organi nadležni za odbranu, organi unutrašnjih poslova na svim nivoima vlasti, da dostave svoje prijedloge, mišljenja i smjernice za izradu Regulacionog plana „Ustikolina 1“.

Granica obuhvata za koji se vrši izrada Regulacionog plana je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Prijedlozi, mišljenja i sugestije mogu se dostavljati najkasnije do 08.04.2024. godine na adresu:

Općina FočaSlužba za prostorno uređenje, komunalne, geodetske, katastarske i stambene

poslove, imovinsko-pravna pitanja i boračko-invalidsku zaštitu

Omladinska bb,

73 250 Ustikolina

Putem pošte, protokola ili na e-mail: op.ustik@bih.net.ba

 

 Dostavljeno:                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

Oglasna ploča,                                                                      Mujo Sofradžija

Web stranica Općine Foča

a/a

3.1. Grafički prikaz

Ustikolina I Obuhvat RP-a

Najnovije