• OBAVJEŠTENJE O ODLUCI O VISINI KOMUNALNIH TAKSI ZA OPĆINU FOČA

  Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Općine Foča da je u Službenim novinama BPK-a Goražde broj 01/23 od 25.02.2023.godine objavljena Odluka o visini komunalnih taksi Općine Foča. Prijavu takse na istaknutu firmu za 2023.godinu porezni obveznik je dužan podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Goražde, porezna ispostava

  READ MORE
 • BUDŽET OPĆINE FOČA

  DOKUMENTI BUDŽETA DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA 2023-2026. GODINU BUDŽET OPĆINE FOČA ZA 2023. GODINU ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA 2023. GODINU BUDŽET OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU  

  READ MORE
 • OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

  OSNOVNI PODACI O ZAKLJUČENJU UGOVORA OBJAVLJENO ODLUKA O IZBORU  REHABILITACIJA  PRISTUPNOG PUTA  ZGRADA  SOC STANOVANJA(1) 11.05.2023 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  JAVNA NABAVKA RADOVIA SANACIJA LOKALNOG PUTA JEZERO-ŠAHBAŠIĆI 26.04.2023. ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE:  NABAVKA RADOVA REHABILITACIJA PRISTUPNOG PUTA ZGRADI SOCIJALNOG STANOVANJA 24.03.2023. ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:  JAVNA NABAVKA USLUGE INŽINJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOMEHANIČKIH ISTRAŽNIH

  READ MORE
 • Obavijest o održavanju Javne rasprave

  Obavijest o održavanju Javne rasprave

  Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Foča za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2023.godinu.

  READ MORE
 • Planovi javnih nabavki Općine Foča

  PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI OBJAVLJENO ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 22.12.2022. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 06.12.2022. ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 22.11.2022. ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA

  READ MORE