OBAVJEŠTENJE O ODLUCI O VISINI KOMUNALNIH TAKSI ZA OPĆINU FOČA

Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Općine Foča da je u Službenim novinama BPK-a Goražde broj 01/23 od 25.02.2023.godine objavljena Odluka o visini komunalnih taksi Općine Foča. Prijavu takse na istaknutu firmu za 2023.godinu porezni obveznik je dužan podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Goražde, porezna ispostava Goražde najkasnije do 28.02.2023.godine.

OBJAVLJENI TEKST ODLUKE U SLUŽBENIM NOVINAMA BPK GORAŽDE.

Najnovije