Izvođenje inžinjerko-geoloških i geomehaničkih istražnih radova

Izvođenje inžinjerko-geoloških  i geomehaničkih istražnih radova

Izvođenje inžinjerko-geoloških  i geomehaničkih istražnih radova  sa izradom elaborata za izgradnju  mosta preko rijeke Drine

Općina  Foča /FBiH  je sa institutom za građevinarstvo „IG“ Banja Luka  sklopila ugovor za pružanje usluga inžinjerko-geoloških  i geomehaničkih istražnih radova  sa izradom Elaborata za porebe izgradnje mosta preko rijeke Drine.

Istražni radovi koji će se vršiti su:

–          Bušenje istražnih  geomehaničkih bušotina,

–          Ispitivanje fizičko mehahaničkih parematara tla

–          Uzimanje uzoraka za potrebe geomehaničkih ispitivanja 

–          Labaratoriska obrada uzoraka-određivanje fizičko mehaničkih parematara tla

–          Izrada elaborata  o inžinjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena

Najnovije