INFORMACIJA SA 19. REDOVNE SJEDNICE O.V.

INFORMACIJA SA 19. REDOVNE SJEDNICE O.V.

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća, te tačke vijećničkih pitanja i inicijativa, Vijeće je usvojilo Odluku o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije Dani kulture, sporta i turizma “Ustikoljansko ljeto 2023”.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Foča za 2022. godinu.

U periodu 01.01. – 31.12.2022. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 1.360.902 KM, a izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 1.218.868 KM, tako da razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka – suficit – iznosi 142.034 KM. Budžet Općine Foča realizovan je 69% u odnosu na plan, te 12 % manji u odnosu na realizovane prihode u istom periodu prethodne godine

Vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Foča, a sve u skladu sa obavezom propisanom Pravilnikom o vrstama vlastitih javnih prihoda FBiH kojim je propisano da su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika donijeti poseban akt o pojedinačnim prihodima koje ostvaruju.

Također je usvojena Odluka o odobrenju službenog putovanja u Republiku Tursku – Pokrajinu Izmir Općina Foča delegaciji Općine Foča-Ustikolina. Napominjemo da je Općinsko vijeće u prethodnom periodu donijelo Odluku o bratimljenju sa istoimenom općinom radi saradnje u zajedničkim projektima.

Općinsko vijeće je također usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti za provođenje procedure čišćenja pružnog pojasa od drveća i rastinja. Za potrebe realizacije aktivnosti iz Odluke Općinski načelnik će kroz Javni poziv angažovati do 15 fizičkih lica, a sve u svrhu stvaranja uslova za izgradnju biciklističke staze cjelokupnom dužinom pružnog pojasa koji se nalazi na području Općine Foča.

Na ovoj sjednici je također usvojeno i Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja “Foča” Ustikolina.

Općinsko vijeće je usvojilo i slijedeće izvještaje i primilo k znanju slijedeće informacije:

– Izvještaj Konkursne komisije – Komisije za izbor i imenovanje

– Informaciju – odgovor Agencije vezan za izdavanje prethodne vodne saglasnosti u predmetu izgradnje Turističko rekreativnog centra Ustikolina na parceli označenoj kao k.č. broj: 723/4 K.O. Ustikolina;

– Informaciju o izradi Analize o statusu, stanju i tehničkim kapacitetima Mjesnih zajednica koje se nalaze u sastavu Općine Foča sa prijedlogom mjera za poboljšanje, te je po pitanju iste usvojen zaključak o izradi navedene Analize

Najnovije