NADLEŽNOSTI

 • stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, i radnih tijela Vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Vijeću, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg
 • poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća; konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i parlamentarnih političkih stranaka
 • izradu zapisnika sa sjednica, kao i praćenje realizacije njihovi odluka i zaključaka;
 • vrši stručne analize,priprema izvještaje i informacije za potrebe Vijeća,
 • pruža stručne i druge pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti
 • kordiniranje rada između Vijeća,Općinskog načelnika i drugih općinski službi, organizacija i zajednica
 • vođenje evidencije i čuvanje orginalnih propisa i drugih općih akata Vijeća,radnih tijela Vijeća i stara se njihovom blagovremenom objavljivanju
 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Vijećai njegovih radnih tijela
 • osigurava da se putem štampe,radija i televizije i drugih sredstava javnog informisanja i komuniciranja obavještavaju građani o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Vijeću o donesenim odlukama i drugim aktima iz nadležnosti Vijeća i njegovih radnih tijela

SEKRETAR VIJEĆA

MELISA GABELA DŽOMBA

TELEFON:  +038 243 234
E-MAIL:

 • obavlja sve kabinetske,protokolarne,operativno-tehničke idruge poslove za potrebe predsjedavajućeg Vijeća,
 • obavještava predsjedavajućeg,zamjenika predsjedavajućeg i klubove vijećnika u Vijeću o svim pitanjima od interesa za Općinu koja se razmatraju i o kojima odlučuje u Vijeću, kako bi im se omogućilo da utvrde  stavove i smjernice za rad vijećnika u Vijeću
 • vrši i druge poslove koji joj se stave u zadatak u okviru njene nadležnosti.