STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

Vrši slijedeće poslove i zadatke

  • stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća,
  • poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća,
  • izradu zapisnika sa sjednica,
  • vrši stručne analize,priprema izvještaje i informacije za potrebe Vijeća,
  • kordiniranje rada između Vijeća,Općinskog načelnika i drugih općinski službi
  • vođenje evidencije i čuvanje orginalnih propisa i drugih općih akata Vijeća,
  • obavlja sve kabinetske,protokolarne,operativno-tehničke idruge poslove za potrebe predsjedavajućeg Vijeća,
  • osigzrava da se putem štampe,radija i televizije i drugih sredstava javnog informisanja i komuniciranja obavještavaju građani o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Vijeću
  • obavještava predsjedavajućeg,zamjenika predsjedavajućeg i klubove vijećnika u Vijeću o svim pitanjima od interesa za Općinu koja se razmatraju i o kojima odlučuje u Vijeću