Načelnik općine Foča

Načelnik općine Foča Mujo Sofradžija je rođen 02.08.1979. godine u Ustikolini (Općina Foča).

Općinski načelnik Mujo Sofradžija, izabran je na prijevremenim izborima za načelnika općine Foča (F BiH) koji su održani 11.04.2021. godine

Općinski načelnik je izvršni organ Općine.

Kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti Općinski načelnik:

• predstavlja i zastupa Općinu,

• osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

• podnosi nacrt i prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,

• odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,

• obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

• donosi akte iz svoje nadležnosti,

• predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,

• obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

• provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,

• izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,

• utvrđuje organizaciju službi za Općinsku upravu i drugih službi Općine,

• donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,

• realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

• podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,

• odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

• brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

• zaključuje ugovore u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,

• brine se o zakonitom korištenju imovine i sredstava Općine,

• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.