Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine

Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine

U toku je završna faza procesa priprema projekta Svjetske banke ”PROGRAM INTEGRIRANOG RAZVOJA KORIDORA RIJEKA SAVA I DRINA” kojeg će u saradnji sa svim nadležnim institucijama, implementirati Jedinica za implementaciju projekta pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Jedna od obaveza, koje su uvjet za nastavak aktivnosti u procesu priprema projekta je izrada dokumenata koji se odnose na okolišno i društveno upravljanje projektom:

  • Plan za preuzimanje obaveza za životnu sredinu i socijalna pitanja;
  • Okvir upravljanjem okolišem i socijalnim pitanjima;
  • Procedure za upravljanje radnom snagom;
  • Okvir za preseljenje za BiH;
  • Plan uključivanja zainteresiranih strana

Navedeni dokumenti se mogu otvoriti na https://fmpvs.gov.ba/piu/. U skladu sa operativnim politikama Svjetske banke ovi dokumenti bi trebali biti dostupni široj javnosti kako bi potencijalni korisnici bili upoznati sa budućim projektnim aktivnostima i mogli dati svoje komentare na iste.

Najnovije