17. Redovna sjednica OV Općine Foča

17. Redovna sjednica OV Općine Foča

U četvrtak, 23.02.2023. godine održana je 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Foča.

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća, te tačke vijećničkih pitanja i inicijativa, Općinsko vijeće razmatralo Informaciju o količini komunalnog otpada Opštine Foča RS gdje su na samoj sjednici od strane predstavnika te Opštine upoznati detaljnije o njihovoj problematici .

Općinsko vijeće je na 17. redovnoj sjednici usvojilo Odluku o objavljivanju Ponovnog javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Foča (FBiH).

Usvajanjem ove Odluke omogućuje se ponovno raspisavanje Javnog oglasa za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije gdje će sve osobe sa prebivalištem u Općini Foča, a koje ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Izbornim zakonom i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija broja i imenovanju i razrješenju i obuci članova Općinske izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH da se prijave na isti.

Općinsko vijeće je također usvojilo i slijedeće Odluke:

– Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća “Ušće” d.o.o. Foča – Ustikolina

– Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja “Foča” Ustikolina ;

– Odluku o usvajanju programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Foča za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2023. godinu;

– Odluku o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 19. marta – Dana Općine Foča i

Na ovoj sjednici su također usvojene i Odluka o utvrđivanju subjekta značajnog za širu društvenu zajednicu, te Odluke o ustupanju poslovnih prostorija na korištenje bez naknade Udruženju žena “Ustikolina” i Sportsko ribolovnom društvu “Ustikolina”.

Udruženje žena “Ustikolina” i Sportsko ribolovno društvo “Ustikolina” su prepoznati od strane Općine kao udruženja koja svojim radom doprinose samoj lokalnoj zajednici, te je Odlukama o ustupanju ovih poslovnih prostorija na korištenje bez naknade omogućen i olakšan rad istih.

Općinsko vijeće je usvojilo i slijedeće izvještaje i primilo k znanju slijedeće informacije:

– Izvještaj Konkursne komisije – Komisije za izbor i imenovanje;

– Izvještaj o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Općine Foča na dan 31.12.2022. godine;

– Izvještaj o procjeni šteta od poplave koja je zahvatila područje Općine Foča dana 16.12.2022. godine.

– Informacija o deminiranju na području Općine Foča za 2022. godinu;

– Informacija u vezi Covid – 19 infekcije za period juli – decembar 2022. godine;

– Informacija – Izvještaj o ostvarivanju Programa rada Vijeća za 2022. godinu;

– Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za piće na području Općine Foča/FBiH za period oktobar, novembar i decembar 2022. godine;

Najnovije