16. Redovna sjednica OV Općine Foča

16. Redovna sjednica OV Općine Foča

U srijedu, 28.12.2022. godine održana je 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Foča.

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća, te tačke vijećničkih pitanja i inicijativa, razmatrano i usvojeno slijedeće:

-Program rada Općinskog vijeća Općine Foča za 2023. godinu,

-Također je usvojen: Budžet Općine Foča za period 01.01.-31.12.2023. godine i Odluka o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2023. godinu

Budžet Općine Foča utvrđen je u iznosu od 2.426.656 KM i za 24% je veći u ondosu na budžet Općine Foča za 2022.godinu. Budžetom su planirana sredstva u iznosu 61.500 KM za pokriće deficita iz ranijih godina, dok su za kapitalne investicije planirana sredstva u iznosu 1.130.050 KM. Najznačajniji projekti planirani u 2023.godini su Početak projekta Izgradnje kanalizaciona mreža Cvilin; Početak izgradnje turističko-rekreativnog centra Ustikolina; Nastavak izgradnje obale utvrde na lijevoj obali rijeke Drine; Izrada projektne dokumentacije Most na Drini; Izrada regulacionog plana Ustikolina; sanacija nekoliko putnih pravaca na području Općine; elektrifikacija na području MZ Jabuka; nastavak projekta SELLS… Budžetom za 2023.godinu predviđena su i sredstva za jednokratna novčana davanja novovječanim bračnim parovima sa područja Općine Foča.

-Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o visini komunalnih taksi Općine Foča. Navedenom Odlukom Općina Foča je postupajući u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama BPK-a utvrdila visine komunalnih taksi na području Općine Foča. Napominjemo da je obaveza plaćanja taksi propisana pomenutim Zakonom o komunalnim taksama BPK-a te da su Općinska odnosno gradska vijeća u obavezi da propišu visinu taksi. U skladu sa donesenom Odlukom rok za prijavu takse za 2023.godinu je 28.02.2023.godine.

-Usvojena je Odluka o kriterijima, načinu i postupku dodjele jednokratne novčane pomoći iz Budžeta Općine Foča. Osnov za dodjelu jednokratne pomoći je: bolest, socijalni status, uspjeh na sportskom takmičenju, uspjeh u kulturi i umjetnosti i rezultati postignuti u školi i fakultetu. Minimalan iznos jednokratne novčane pomoći je 100,00 KM, a maksimalan iznos je 400,00 KM.

-Pored navedenog usvojena je Odluka o izmjeni Pravilnika o uslovima i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama. Ovom izmjenom iznos jednokratne novčane pomoći porodiljama je povećan sa 500,00 KM na 700,00 KM.

-Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča. Visina zakupnine određuje se prema zoni u kojoj se poslovna prostorija nalazi, te su odlukom utvrđene tri zone. Cijena zakupnine za prvu zonu iznosi 6,50 KM po m², za drugu zonu 3,00 KM po m² i za treću zonu 1,50 KM po m². Također cijena zakupnine je određena i za garaže koje nisu obuhvaćene zonama, i ta cijena iznosi 5,00 KM po m².

-Također je usvojena Odluka o produženju zakupnog odnosa sa JP BH Pošta i Odluka o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Općine Foča.

-Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju koja se odnosi na analizu stanja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Foča za 2022. godinu kao i Informaciju vezanu za rješavanje odlaganja komunalnog otpada Opštine Foča u Republici Srpskoj

Najnovije