Načelnik općine Foča

Načelnik općine Foča Esed Radeljaš je rođen 1958. godine u Jabuci (Općina Foča).

Za načelnika općine Foča izabran je na lokalnim izborima održanim 15.11.2020. godine.

Općinski načelnik je izvršni organ Općine.

Kao nosilac izvršnih poslova u okviru samoupravnog djelokruga Općine, u okviru svoje nadležnosti Općinski načelnik:

• predstavlja i zastupa Općinu,

• osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskog vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje,

• podnosi nacrt i prijedlog budžeta Općine Općinskom vijeću,

• odgovoran je za izvršavanje budžeta Općine,

• obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad,

• donosi akte iz svoje nadležnosti,

• predlaže odluke i druge akte Općinskom vijeću,

• obezbjeđuje izradu i Općinskom vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

• provodi politiku Općine u skladu sa odlukama Općinskog vijeća,

• izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini,

• utvrđuje organizaciju službi za Općinsku upravu i drugih službi Općine,

• donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi,

• realizira saradnju Općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,

• podnosi izvještaj Općinskom vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima,

• odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika u skladu sa zakonom,

• brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihovog efikasnijeg rada,

• zaključuje ugovore u skladu sa zakonom, ovim statutom i odlukom Općinskog vijeća,

• brine se o zakonitom korištenju imovine i sredstava Općine,

• obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i ovim statutom.