Služba civilne zaštite

Nadležnosti:

 • provođenje utvrđene politike,izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva, organiziranje, pripremu i provođenje zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanja mišljenja,prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organi
 • izradu procjene ugroženosti ljudi i materijalnih dobara,
 • pripremu programa i plana zaštite i spašavanja predlaganje,organiziranje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja,
 • predlaganje programa samostalnih vježbi i izrade elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite,
 • vršenje popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima struktura civilne zaštite, te realizacija njihove obuke
 • obavljanje stručnih poslova za Općinski štab civilne zaštite
 • ostvaruje saradnje sa Kantonalnom i Federalnom upravom civilne zaštite, službama za upravu, sa susjednim općinama, nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice po pitanjima koja se odnose na zaštitu i spašavanje i zaštitu od požara  i vatrogastvo
 • obavljanje stručnih poslova organiziranja i rada Operativnog centra  civilne zaštite i vođenje propisanih evidencija u istom, te dostava pripremljenih informacija nadležnim subjektima,
 • poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti na organiziranju i provedbi zaštite od požara i vatrogastva
 • utvrđivanje procjene ugroženosti od požara u sklopu ukupne Procjene ugroženosti Općine od prirodnih i drugih nesreća
 • izraduplana zaštite od požara i osiguravanje njegove realizacije uz sudjelovanje službi za upravu
 • planiranje i osiguravanje provedbe obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika vatrogasne jedinice i drugih osoba koje se bave poslovima vatrogastva
 • ostvarivanje suradnje sa dovrovoljnim vatrogasnim jedinicama i pravnim osobama u kojima su osnovane vatrogasne jedinice,
 • praćenje realizacije budžetskih sredstava,
 • pripremanje informacija, izvještaja i statističkih podataka iz djelokruga rada Službe,
 • vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva, vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima.