ZA DJECU ROĐENU NA PODRUČJU OPĆINE  FOČA  POTREBNO JE UZ ZAHTJEV PRILOŽITI:

 • Prijavu rođenja
 • Nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta
 • Vjenčani list roditelja
 • Uvjerenje o državljanstvu roditelja
 • Lične karte roditelja (ovjerene kopije)
 • Lična karta prijavitelja

PRIJAVA DJECE ROĐENE VAN BRAKA:

 • Prijava rođenja
 • Nalaz ljekara koji je izvršio porod ili utvrdio rođenje djeteta
 • Rodni list majke (ne stariji od trideset dana)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lične karte oba roditelja (ovjerene kopije)
 • Obavezna prisutnost oba roditelja

Napomena: Rok za prijavu rođenja djeteta je petnaest dana. Nakon isteka ovog roka prijava rođenja vrši se putem općinske službe za opću upravu koja nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje o naknadnom upisu u MKR.

UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH DJETETA ROĐENOG U INOSTRANSTVU:

Potrebno je priložiti:

 • Internacionalni rodni list
 • Dokaz o posjedovanju bh. državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis
 • Uvjerenje o prebivalištu roditelja iz policijske uprave (samo za državljane BiH)
 • Lične karte roditelja, ukoliko su državljani BiH (ovjerene kopije) Bosne i Hercegovine djeteta
 • Ovjerena kopija pasoša za stranog državljanina