NAZIV MJESNE ZAJEDNICE (MZ)PREDSJEDNIK SAVJETA MZPOVRŠINA MZ
MZ USTIKOLINANihad Gabela(             )80 km2
MZ CVILINRašid  Brajlović  (             )30 km2
MZ JABUKARadeljaš Safet(062/215-208)78 km2

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnim zajednicama kao obaveznom obliku mjesne samouprave. Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom, u skladu sa zakonom i Statutom Općine. Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesna područja, odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem mjesne samouprave. O promjeni naziva mjesne zajednice odlučuje Općinsko vijeće. Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani (najmanje 30% birača od ukupno upisanih birača u birački spisak naseljenih mjesta), udruženja građana sa područja naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, Općinsko vijeće ili Načelnik-ca Općine.  O inicijativi za osnivanje mjesne zajednice glasa se javno na zborovima mjesnih zajednica, a inicijativa je prihvaćena ako se za nju izjasni 30% birača od ukupno upisanih u birački spisak naselja za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice. Usvojena inicijativa se dostavlja Vijeću.akon što je inicijativa o osnivanju mjesne zajednice iz prethodnog člana prihvaćena, Vijeće će u roku od 60 dana zauzeti stav o pravnoj valjanosti i osnovanosti pokrenute inicijative. O prihvaćanju inicijative Vijeće donosi odluku. Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i Odlukom o osnivanju. Statutom mjesne zajednice, u skladu sa ovim Statutom i aktom o osnivanju utvrđuju se poslovi koje obavlja mjesna zajednica, organi, postupak izbora, organizacija i rad organa mjesne zajednice, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice. Statut mjesne zajednice donosi Zbor građana mjesne zajednice većinom od ukupnog broja prisutnih građana, a kojih ne može biti manje od trideset. Mjesno područje je teritorijalno određen dio mjesne zajednice koji čini dio naselja ili jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja.Građani u mjesnoj zajednici kroz organe mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice, utvrđene zakonom, ovim Statutom i Statutom mjesne zajednice. Općinsko vijeće može odlukom prenijeti na mjesnu zajednicu izvršavanje određenih poslova iz svoje nadležnosti, a naročito izgradnju, održavanje i upravljanje objektima za potrebe obrazovanja, sporta, kulture, infrastrukture i slično, uz obezbjeđenje finansijskih sredstava. Prava i dužnosti mjesne zajednice utvrđena zakonom i ovim Statutom ne mogu biti uskraćena ili ograničena od općinske ili druge vlasti.

Organi mjesne zajednice su:

  • Savjet mjesne zajednice i
  • Zbor građana mjesne zajednice.

Organi mjesne zajednice donose programe i planove rada, koji moraju biti usklađeni sa politikom, programima i planovima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Organi mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, općine i institucija koje vrše javna ovlaštenja.  Organi mjesne zajednice odlučuju o poslovima koji se finansiraju iz sredstava koja se neposredno prikupljaju od građana ili na drugi način i prenesenim poslovima iz člana 61. Statuta Općine, kao i inicijativi za raspisivanje referenduma. Savjet mjesne zajednice je organ odlučivanja i konsultovanja po pitanjima od neposrednog interesa građana mjesne zajednice, koja su utvrđena zakonom, ovim Satutom i Statutom mjesne zajednice.Savjet mjesne zajednice dužan je konsultovati Zbor građana mjesne zajednice prije donošenja odluka iz svoje nadležnosti.  Savjet mjesne zajednice biće obavezno konsultovan o pitanjima o kojima Općinsko vijeće odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja budžeta i planova Općine, kao i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konsultacija od Vijeća ili Načelnika Općine.  Konsultovanje iz prethodnog stava vrši se u fazi priprema i u postupku donošenja odluka, a na način utvrđen Statutom mjesne zajednice. O ostalim pitanjima Savjet mjesne zajednice će biti konsultovan na način i pod uslovima utvrđenim Statutom mjesne zajednice.  Član Savjeta mjesne zajednice je predstavnik građana mjesnog područja izabran neposrednim, tajnim glasanjem sa mandatom četiri godine. Za člana Savjeta mjesne zajednice može biti izabran građanin upisan u birački spisak Općine, sa prebivalištem na području mjesne zajednice. Strani državljanin sa boravištem na području mjesne zajednice najmanje godinu dana prije održavanja izbora, može biti počasni član Savjeta mjesne zajednice, o čemu odlučuje Savjet mjesne zajednice.

 Izbori za člana Savjeta mjesne zajednice održavaju se istovremeno u svim mjesnim zajednicama i to najkasnije godinu dana nakon izbora Općinskog vijeća. Broj članova Savjeta mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice, prema broju građana upisanih u birački spisak na području mjesne zajednice, s tim da svako mjesno područje u Savjetu mjesne zajednice mora biti zastupljeno sa najmanje jednim članom.

Ostala pitanja o načinu i postupku izbora za članove Savjeta mjesne zajednice, uredit će se Statutom mjesne zajednice, a u skladu sa Zakonom i Statutom Općine.