ELEKTRONSKA PROVJERA PODATAKA

Nadležnost za elektronsku provjeru ličnih podataka u matičnoj knjizi rođenih i matičnoj knjizi državljana  lica koja su predala zahtjev za izdavanje biometriskih isprava (lična

karta, pasoš) putem policijskih uprava je na matičnim uredima gdje se te knjige nalaze. Rok za provjeru je tri dana od dana predaje zahtjeva.


ISPRAVKE I DOPUNE U MATIČNIM KNJIGAMA:


Na osnovu Zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj 37/2012), rješenja o ispravkama i dopunama donosi stručni savjetnik za pravne poslove za matične knjige koje se vode na području općine. Zahtjevi se predaju na protokolu općine, a dostupni su i na zvaničnoj web stranici.