Služba za privredu, finansije,opću upravu, društvene djelatnosti i BIZ

Nadležnosti Službe:    

 • provođenje utvrđenje politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih resursa,zajedničkih poslova i javnih nabavki 
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka,
 • izradu planova i programa prijema državnih službenika, namještenika i zaposlenika po ugovoru o radu u radni odnos,, prijema pripravnika i volontera, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika organa uprave, razvoja informacionih sistema, javnih nabavki i dr.,praćenje realizacije istih,
 • vođenje postupaka kojima se po Zakonu i drugim propisima nalaze u nadležnosti organa državne službe, pripremu potrebnih podataka za raspoređivanje i premještaj zaposlenika organa uprave,
 • provođenje aktivnosti na edukaciji zaposlenika organa uprave,
 • razvoj i održavanje informacionog sistema,
 • evidencije radnog vremena, lokalne računarske mreže,
 • poslove prevoza zaposlenika organa uprave za službene potrebe, kafe kuhinje, organizacije racionalnog korištenjaradnog prostora, održavanje čistoće objekta
 • poslove javnih nabavki roba, usluga i radova
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja, privrednih i društvenih djelatnosti
 • izdavanje uvjerenjao činjenicama o kojima se  vode službene evidencije i uvjerenjima o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije
 • vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga državljana, matični knjiga vjenčanih i matičnih knjiga umrlih, vođenje drugog primjerka natičnih knjiga u elektronskom obliku
 • izdavanje izvoda iz matičnih knjiga  i uvjerenja o činjenicama  upisanim u matične knjige,
 • postupak zaključenja braka , priznanja očinstva, promjene prezimena  nakon prestanka ili poništenja braka
 • obavještavanje nadležnih organa o umrlim osobama i drugim promjenama i drugi poslovi u vezi sa građanskim stanjima
 • kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi za upravu , ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa
 • poslovi Centra za birački spisak
 • osnivanje, statusne promjene, registraciju i vođenja registra mjesnih zajednica
 • obezbjeđivanje uslova za rad  i organizaciju rada  mjesnih ureda i mjesnih zajednica,te obezbjeđivanje izvršavanja odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donese
 • kordiniranje, priprema i izrada prijedloga općinskih programa i projekata iz razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata iz oblasti razvoja poduzetništva i evropskih integracija, kojima se aplicira prema potencijalnim investitorima,donatorima i nadležnim organima, te praćenje realizacije istih
 • utvrđivanje minimalno tehnički uslova i opremljenosti poslovnih prostora  za obavljanje  djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom
 • izradu strateškog plana razvoja, projekata, elaborata, informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe
 • praćenje kretanja  u oblasti poduzetništva, razvoja i evropskih integracija s prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u tim oblastima
 • praćenje programa i fondova Evropske unije i izrada izvještaja o dostupnim programima i fondovima radi apliciranja projekata Općine
 • finansiranje i upređenje rada ustanova u oblasti kulture i sporta
 • obezbjeđivanje finansijske potpore projektima i programima udruženja građana, drugih nevladinih organizacija , pravnih i fizičkih lica , uz praćenje realizacije tih projekata  i programa i namjenskog utroška sredstava
 • evidencije o korisnicima subvencija i općinske stipendije
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta
 • izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta, iz oblasti finansija
 • izradu periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesječnih i mjesečnih finansijski planova na osnovu financijski planova korisnika budžeta
 • vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje općinskog načelnika i resornih službi o ostvarenim prihodima i rashodima
 • vođenje knjigovostvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja
 • izradu akata za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i službe za upravu o isplatama, prenosu ili preraspodjeli budžetskih sredstava
 • plaćanja i prenos srestava sa trnsakciskog računa
 • evidentiranja budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice
 • obračunavanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava koje nemaju karakter plaća
 • fakturisanje i likvidatura finansijski dokumenata
 • obračun naknada lične  i porodične invalidnine RVI i porodica šehida i vođenja i ažuriranje baze podataka korisnika  BIZ-a i vođenja i ažuriranja socijalnih kartona korisnika BIZ-a
 • vođenje upravnog postupka iz oblasti RVI, porodica šehida i demobilisanih boraca vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima