SLUŽBA ZA LOKALNI RAZVOJ I POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Vrši sljedeće poslove i zadatke;
 • utvrđivanje nacrta  i prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • obavljanje normativno  - pravnih, srtučnih i administrativnih poslova u pripremi nacrta  i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti općinskog načelnika za koje nisu nadležne druge službe za upravu;
 • savjetnički poslovi iz nadležnosti Općine;
 • praćenje stanja  u oblasti za koju je osnovana , te utvrđivanje  prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera  nadležnim organima;
 • provođenje i obezbjeđenje  izvršavanja zakona i drugih propisa  u oblastima za koje  je osnovana;
 • praćenje i realizacija odluka  i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika , vođenje arhive Općinskog načelnika, praćenja realizacije strateških ciljeva  razvoja Općine;
 • osiguravanje izvršenja  poslova  po Programu rada Općinskog vijeća;
 • protokolarne, opertaivno - tehničke  i druge poslove uključujući vođenje dnevnih planova , sastanaka i obaveza  Općinskog načelnika:
 • poslove izrade stručnih analiza  i priprema izvještaja  i informacija za potrebe Općinskog načelnika;
 • saradnju sa Savezom općina i gradova FBiH, uspostava saradnje sa kantonalnim , federalnim organima  i institucijama, susjednim općinama,  međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima o pitanjima koja se tiču Općinskog načelnika;
 • Studijsko - analitički poslovi i informisanje javnosti;
 • organizaciju prijema delegacija, grupa i pojedinavca iz zemlje i inozemstva i međunarodnih organizacija;
 • uspostavljanje i održavanje informacionog sistema i drugi poslovi iz oblasti informatike
 • organizovanje prikupljanja  i analiziranje prikupljenih podataka, sinteza i priprema informacija  o trendovima razvoja u Općini za načelnika;
 • iniciranje i kordinacija poslova vezano za izradu Strategije  razvoja i programiranja  razvoja Općine (tehnička i stručna podrška);
 • praćenje realizacije Strategije razvoja prema definisanim prioritetima, mjerama sa indikatorima, strateškim projektima;
 • definisanje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih  prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja u saradnji sa organizacionim jedinicama u Općini, te nadležnim institucijama kantona:
 • koordinacija izrade implementacionih i drugih dokumenata  u skladu sa propisima  o razvojnom planiranju  i upravljanju razvojem u FBiH;
 • pružanje tehničke i stučne pomoći u procesu planiranja , monitoringa i izvještavanja  načelniku i organizacionim jedinicama u Općini;
 • koordinacija razrade i implementacije projekata identifikovanih u strategiji razvoja;
 • koordinacija procesa monitoringa, evaluacije  i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja;
 • praćenje javnih poziva  potencijalnih investitora , donatora i nadležnih organa , za provođenje projekata  kojim se doprinosi razvoju Općine , uvažavajući potrebne elemente  utvrđene Strategijom razvoja , kao i druguh strateških dokumenata viših nivoa vlasti;
 • izrada prijedloga odluka i drugih akata koje donose načelnik i Općinsko vijeće iz oblasti razvojnog planiranja  i upravljanja razvojem;
 • učestvovanje u izradi Programa javnih investicija Općine  i izradi Plana javnih nabavki;
 • pripremu sjednica Kolegija Općinskog načelnika  i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika;
 • učestvovanje u priprmi izradi budžeta Općine i organa uprave;
 • administriranje i održavanje digitalne telefonske centrale;
 • poslove prevoza zaposlenika  organa uprave za službene potrebe.