SLUŽBA ZA LOKALNI RAZVOJ I POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Vrši sljedeće poslove i zadatke;
 • utvrđivanje nacrta  i prijedloga akata koje donosi Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
 • obavljanje normativno  - pravnih, srtučnih i administrativnih poslova u pripremi nacrta  i prijedloga propisa i drugih akata iz nadležnosti općinskog načelnika za koje nisu nadležne druge službe za upravu;
 • savjetnički poslovi iz nadležnosti Općine;
 • praćenje stanja  u oblasti za koju je osnovana , te utvrđivanje  prijedloga za poduzimanje odgovarajućih mjera  nadležnim organima;
 • provođenje i obezbjeđenje  izvršavanja zakona i drugih propisa  u oblastima za koje  je osnovana;
 • praćenje i realizacija odluka  i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika , vođenje arhive Općinskog načelnika, praćenja realizacije strateških ciljeva  razvoja Općine;
 • osiguravanje izvršenja  poslova  po Programu rada Općinskog vijeća;
 • protokolarne, opertaivno - tehničke  i druge poslove uključujući vođenje dnevnih planova , sastanaka i obaveza  Općinskog načelnika:
 • poslove izrade stručnih analiza  i priprema izvještaja  i informacija za potrebe Općinskog načelnika;
 • saradnju sa Savezom općina i gradova FBiH, uspostava saradnje sa kantonalnim , federalnim organima  i institucijama, susjednim općinama,  međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima o pitanjima koja se tiču Općinskog načelnika;
 • Studijsko - analitički poslovi i informisanje javnosti;
 • organizaciju prijema delegacija, grupa i pojedinavca iz zemlje i inozemstva i međunarodnih organizacija;
 • uspostavljanje i održavanje informacionog sistema i drugi poslovi iz oblasti informatike
 • organizovanje prikupljanja  i analiziranje prikupljenih podataka, sinteza i priprema informacija  o trendovima razvoja u Općini za načelnika;
 • iniciranje i kordinacija poslova vezano za izradu Strategije  razvoja i programiranja  razvoja Općine (tehnička i stručna podrška);
 • praćenje realizacije Strategije razvoja prema definisanim prioritetima, mjerama sa indikatorima, strateškim projektima;
 • definisanje poticajnih mehanizama za finansiranje razvojnih  prioriteta utvrđenih u Strategiji razvoja u saradnji sa organizacionim jedinicama u Općini, te nadležnim institucijama kantona:
 • koordinacija izrade implementacionih i drugih dokumenata  u skladu sa propisima  o razvojnom planiranju  i upravljanju razvojem u FBiH;
 • pružanje tehničke i stučne pomoći u procesu planiranja , monitoringa i izvještavanja  načelniku i organizacionim jedinicama u Općini;
 • koordinacija razrade i implementacije projekata identifikovanih u strategiji razvoja;
 • koordinacija procesa monitoringa, evaluacije  i izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja u skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije Strategije razvoja;
 • praćenje javnih poziva  potencijalnih investitora , donatora i nadležnih organa , za provođenje projekata  kojim se doprinosi razvoju Općine , uvažavajući potrebne elemente  utvrđene Strategijom razvoja , kao i druguh strateških dokumenata viših nivoa vlasti;
 • izrada prijedloga odluka i drugih akata koje donose načelnik i Općinsko vijeće iz oblasti razvojnog planiranja  i upravljanja razvojem;
 • učestvovanje u izradi Programa javnih investicija Općine  i izradi Plana javnih nabavki;
 • pripremu sjednica Kolegija Općinskog načelnika  i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja pomoćnika načelnika;
 • učestvovanje u priprmi izradi budžeta Općine i organa uprave;
 • administriranje i održavanje digitalne telefonske centrale;
 • poslove prevoza zaposlenika  organa uprave za službene potrebe.

STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

Vrši slijedeće poslove i zadatke

 • stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, i radnih tijela Vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Vijeću, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg
 • poslove u vezi sa pripremanjem sjednica Vijeća i radnih tijela Vijeća; konsultativnih sastanaka klubova vijećnika i parlamentarnih političkih stranaka
 • izradu zapisnika sa sjednica, kao i praćenje realizacije njihovi odluka i zaključaka;
 • vrši stručne analize,priprema izvještaje i informacije za potrebe Vijeća,
 • pruža stručne i druge pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti
 • kordiniranje rada između Vijeća,Općinskog načelnika i drugih općinski službi, organizacija i zajednica
 • vođenje evidencije i čuvanje orginalnih propisa i drugih općih akata Vijeća,radnih tijela Vijeća i stara se njihovom blagovremenom objavljivanju
 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Vijećai njegovih radnih tijela
 • obavlja sve kabinetske,protokolarne,operativno-tehničke idruge poslove za potrebe predsjedavajućeg Vijeća,
 • osigurava da se putem štampe,radija i televizije i drugih sredstava javnog informisanja i komuniciranja obavještavaju građani o pitanjima koja se razmatraju i o kojima se odlučuje u Vijeću o donesenim odlukama i drugim aktima iz nadležnosti Vijeća i njegovih radnih tijela
 • obavještava predsjedavajućeg,zamjenika predsjedavajućeg i klubove vijećnika u Vijeću o svim pitanjima od interesa za Općinu koja se razmatraju i o kojima odlučuje u Vijeću, kako bi im se omogućilo da utvrde  stavove i smjernice za rad vijećnika u Vijeću
 • vrši i druge poslove koji joj se stave u zadatak u okviru njene nadležnosti.

 

Služba za privredu, finansije,opću upravu, društvene djelatnosti i BIZ

Nadležnosti Službe:    

 • provođenje utvrđenje politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih resursa,zajedničkih poslova i javnih nabavki 
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka,
 • izradu planova i programa prijema državnih službenika, namještenika i zaposlenika po ugovoru o radu u radni odnos,, prijema pripravnika i volontera, stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika organa uprave, razvoja informacionih sistema, javnih nabavki i dr.,praćenje realizacije istih,
 • vođenje postupaka kojima se po Zakonu i drugim propisima nalaze u nadležnosti organa državne službe, pripremu potrebnih podataka za raspoređivanje i premještaj zaposlenika organa uprave,
 • provođenje aktivnosti na edukaciji zaposlenika organa uprave,
 • razvoj i održavanje informacionog sistema,
 • evidencije radnog vremena, lokalne računarske mreže,
 • poslove prevoza zaposlenika organa uprave za službene potrebe, kafe kuhinje, organizacije racionalnog korištenjaradnog prostora, održavanje čistoće objekta
 • poslove javnih nabavki roba, usluga i radova
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka iz oblasti građanskih stanja, privrednih i društvenih djelatnosti
 • izdavanje uvjerenjao činjenicama o kojima se  vode službene evidencije i uvjerenjima o činjenicama o kojima se ne vode službene evidencije
 • vođenje matičnih knjiga rođenih, matičnih knjiga državljana, matični knjiga vjenčanih i matičnih knjiga umrlih, vođenje drugog primjerka natičnih knjiga u elektronskom obliku
 • izdavanje izvoda iz matičnih knjiga  i uvjerenja o činjenicama  upisanim u matične knjige,
 • postupak zaključenja braka , priznanja očinstva, promjene prezimena  nakon prestanka ili poništenja braka
 • obavještavanje nadležnih organa o umrlim osobama i drugim promjenama i drugi poslovi u vezi sa građanskim stanjima
 • kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi za upravu , ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa
 • poslovi Centra za birački spisak
 • osnivanje, statusne promjene, registraciju i vođenja registra mjesnih zajednica
 • obezbjeđivanje uslova za rad  i organizaciju rada  mjesnih ureda i mjesnih zajednica,te obezbjeđivanje izvršavanja odluka, zaključaka i drugih akata koje ti organi i tijela donese
 • kordiniranje, priprema i izrada prijedloga općinskih programa i projekata iz razvojne strategije, pojedinačnih planova i projekata iz oblasti razvoja poduzetništva i evropskih integracija, kojima se aplicira prema potencijalnim investitorima,donatorima i nadležnim organima, te praćenje realizacije istih
 • utvrđivanje minimalno tehnički uslova i opremljenosti poslovnih prostora  za obavljanje  djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom
 • izradu strateškog plana razvoja, projekata, elaborata, informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe
 • praćenje kretanja  u oblasti poduzetništva, razvoja i evropskih integracija s prijedlogom mjera za rješavanje pitanja u tim oblastima
 • praćenje programa i fondova Evropske unije i izrada izvještaja o dostupnim programima i fondovima radi apliciranja projekata Općine
 • finansiranje i upređenje rada ustanova u oblasti kulture i sporta
 • obezbjeđivanje finansijske potpore projektima i programima udruženja građana, drugih nevladinih organizacija , pravnih i fizičkih lica , uz praćenje realizacije tih projekata  i programa i namjenskog utroška sredstava
 • evidencije o korisnicima subvencija i općinske stipendije
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta
 • izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta, iz oblasti finansija
 • izradu periodičnih i godišnjih obračuna, tromjesječnih i mjesečnih finansijski planova na osnovu financijski planova korisnika budžeta
 • vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje općinskog načelnika i resornih službi o ostvarenim prihodima i rashodima
 • vođenje knjigovostvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa, blagajničkog poslovanja
 • izradu akata za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i službe za upravu o isplatama, prenosu ili preraspodjeli budžetskih sredstava
 • plaćanja i prenos srestava sa trnsakciskog računa
 • evidentiranja budžetskih transakcija u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice
 • obračunavanje plaća, naknada i drugih materijalnih prava koje nemaju karakter plaća
 • fakturisanje i likvidatura finansijski dokumenata
 • obračun naknada lične  i porodične invalidnine RVI i porodica šehida i vođenja i ažuriranje baze podataka korisnika  BIZ-a i vođenja i ažuriranja socijalnih kartona korisnika BIZ-a
 • vođenje upravnog postupka iz oblasti RVI, porodica šehida i demobilisanih boraca vršenje i drugih upravnih i stručnih poslova propisanih zakonom i drugim propisima

 

Služba za prostorno uređnje, komunalne, geodetsko-katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja izbjegla i raseljena lica

Nadležnosti:
 • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa u oblasti urbanog uređenja, građenja, obnove objekata, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih poslova, geodetskih poslova, poslova katastra nekretnina
 • vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Službe
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,davanja mišljenja, nomotehnička obrada tih propisa, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organ
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika i Oćinko vijeće
 • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i sprovođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Regulacioniplan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije)
 • prevođenje analognih planova u vektorski oblik i stndardizaciju strukture već vektoriziranih planova i migracija istih u Geo-informacioni sistem GIS
 • vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine
 • pripremanje godišnjig planova obnove i rekonstrukcije, koji se finansiraju sredstvima budžeta Općine i praćenje realizacije projekata obnove na području općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i drugih donatora i Implementatora
 • ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica
 • vođenje baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica, povratnika i izbjeglica,
 • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima općina ima pravo raspolaganja
 • vršenje poslova uspostave i vođenje jedinstvenog registra nekretnina u vlasništvu općine
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu
 • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina
 • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina
 • razmatranje pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini
 • provođenje postupka u stambenoj oblasti, postupaka upravljanja i održavanja zajedničkih djelova i uređaja zgrada
 • vršenje poslova održavanja objekata Općibe
 • vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije, kao i uvjerenja o kojima se ne vode službene evedencije i izvoda iz katastra nekretnina
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnost, individualne i zajedničke komunalnepotrošnje; uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštitei rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih

 

 

Još članaka...

 1. Služba civilne zaštite