Služba za prostorno uređnje, komunalne, geodetsko-katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja izbjegla i raseljena lica

Nadležnosti:
  • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa u oblasti urbanog uređenja, građenja, obnove objekata, imovinsko-pravnih odnosa, stambenih poslova, geodetskih poslova, poslova katastra nekretnina
  • vođenje prvostepenog upravnog postupka o pitanjima iz nadležnosti Službe
  • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,davanja mišljenja, nomotehnička obrada tih propisa, prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, a koje donose drugi nadležni organ
  • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika i Oćinko vijeće
  • vršenje stručnih poslova u pripremi, donošenju i sprovođenju prostorno-planske dokumentacije (Prostorni plan, Regulacioniplan, Urbanistički projekti i Planovi parcelacije)
  • prevođenje analognih planova u vektorski oblik i stndardizaciju strukture već vektoriziranih planova i migracija istih u Geo-informacioni sistem GIS
  • vršenje poslova i priprema dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, kao i objekata u vlasništvu Općine
  • pripremanje godišnjig planova obnove i rekonstrukcije, koji se finansiraju sredstvima budžeta Općine i praćenje realizacije projekata obnove na području općine koji se finansiraju iz budžeta Općine i drugih donatora i Implementatora
  • ostvarivanje saradnje sa donatorima i implementatorima projekta obnove, kantonalnim, federalnim i državnim ministarstvima i institucijama s ciljem realizacije procesa obnove i povratka izbjeglih i raseljenih lica
  • vođenje baze podataka i službene evidencije o statusu i priznatim pravima iz statusa raseljenih lica, povratnika i izbjeglica,
  • vršenje imovinsko-pravnih poslova u vezi sa nekretninama na kojima općina ima pravo raspolaganja
  • vršenje poslova uspostave i vođenje jedinstvenog registra nekretnina u vlasništvu općine
  • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu
  • provođenje postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina
  • vršenje određenih poslova u postupku privatizacije i restitucije nekretnina
  • razmatranje pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini
  • provođenje postupka u stambenoj oblasti, postupaka upravljanja i održavanja zajedničkih djelova i uređaja zgrada
  • vršenje poslova održavanja objekata Općibe
  • vršenje poslova katastra komunalnih uređaja i instalacija
  • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vode evidencije, kao i uvjerenja o kojima se ne vode službene evedencije i izvoda iz katastra nekretnina
  • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnost, individualne i zajedničke komunalnepotrošnje; uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina
  • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštitei rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih