Služba civilne zaštite

Nadležnosti:

  • Vrši organizaciju, koordinira i rukovodi radnim aktivnostima u miru i ratu;
  • Vrši koordinaciju akcije zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara;
  • Vrši angažovanje snaga i sredstava drugih struktura u okviru sistema zaštite i spašavanja;
  • Vrši izradu planova upotrebe civilne zaštite;
  • Izrađuje plan zaštite od elementarnih nepogoda;
  • Vrši pripremu i osposobljavanje civilne zaštite;
  • Vodi evidnciju MTS-a i opreme štaba, službi, povjerenika i jedinica CZ.