K O N K U R S za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2015/2016. godini

Broj: 02-14-343/16

Datum:  28.03.2016. godine

     Na osnovu člana 37. Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj 8/08), a na osnovu Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za dodjelu studentskih stipendija, broj: 02-14-526/11, od 25.04.2011. godine, načelnik Općine,

  r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za dodjelu studentskih stipendija u studijskoj 2015/2016. godini

I

     Raspisuje se Konkurs za dodjelu studentskih stipendija iz Budžeta Općine Foča u studijskoj 2015/2016. godini.

II

     Pravo na dodjelu stipendije imaju redovni studenti dodiplomskog studija, studenti I i II ciklusa studija, koji:

     -imaju prebivalište na području Općine Foča,

     -su državljani BiH,

     -u studijskoj 2015/2016. godini, prvi put upisuju određenu godinu studija na jednoj od visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine,

     -ne primaju studentsku stipendiju ili kredit od drugog davaoca. 

III

     U studijskoj 2015/2016. godini, studentske stipendije se dodjeljuju za period od osam mjeseci (od mjeseca decembra 2015. godine do mjeseca jula 2016. godine) .

IV

     Kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu studentskih stipendija su:

     -deficitarnost kadrova,

     -uspjeh u završnoj godini srednje škole za studente koji upisuju prvu godinu studija, ili uspjeh u prethodnoj godini studija za studente koji upisuju stariju godinu studija,

     -socijalni status studenta i članova njegovog domaćinstva,

     -pripadnost članova porodice OS R BiH.

V

     Uz prijavu na Konkurs za dodjelu stipendija, kandidati treba da dostave:

     -kraću biografiju, adresu stanovanja i broj kontakt telefona,

     -uvjerenje o državljanstvu,

     -dokaz o prebivalištu,

     -kućnu listu,

     -dokaz da je kandidat u studijskoj 2015/2016. godini prvi put upisao određenu godinu studija u statusu redovnog studenta,

     -dokaz o uspjehu u završnoj godini srednje škole (za studente koji upisuju prvu godinu studija) ili dokaz o uspjehu u prethodnoj godini studija, odnosno dokaz o položenim ispitima sa ocjenama i  prosječnom ocjenom (za studente koji upisuju stariju godinu studija),

    -dokaz o visini primanja članova domaćinstva,

    -dokaz od nadležnog organa o statusu nezaposlenosti za nezaposlene članove domaćinstva,

    -dokaz od nadležnog organa o pripadnosti članova porodice kategorijama Oružanih snaga RBiH,

    -dokaz da brat/sestra studiraju,

    -ovjerenu izjavu da ne prima studentsku stipendiju ili kredit od drugog davaoca.

VI

     Izbor studenata za stipendiranje po ovom Konkursu izvršit će se bodovanjem priloženih dokumenata i rangiranjem po utvrđenim kriterijima do odobrenog broja stipendija, odnosno do iznosa predviđenih sredstava za studentske stipendije u Budžetu Općine.

VII

     Detaljniji uslovi u vezi stipendiranja regulisat će se ugovorom o stipendiranju, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

VIII

      Konkurs ostaje otvoren do 07.04.2016. godine, do 16,oo sati.

      Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na pisarnicu Općine Foča, sa naznakom: Prijava na konkurs za dodjelu studentskih stipendija – „ne otvaraj“.

      Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

      Sve dodatne informacije u vezi Konkursa se mogu dobiti putem telefona 038-519-400.

                                                                                                 OPĆINSKI  NAČELNIK

                                                                                                       Z i j a d   K u n o v a c