K O N K U R S Za izbor i imenovanje direktora JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina

 

JKP“UŠĆE“D.O.O
FOČA-USTIKOLINA
 
Broj:27/16
Datum;02.02.2016.godine
 
Na osnovu člana 8. i 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije“,broj 8/05), člana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i 34/03) i člana 24. i 28. Statuta JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina,Nadzorni odbor preduzeća objavljuje:
K O N K U R S
Za izbor i imenovanje direktora JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina
Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina
 
  1. OPĆI  KRITERIJI ZA IMENOVANJE
Svi kandidati za direktora JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina treba da ispunjavaju slijedeće opće kriterije;
-          da su državljani Bosne i Hercegovine
-          da su stariji od 18 godina
-          da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-          da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH („Sl. glasnik BiH“,broj 16/02 i 12/04),
-          da se na njih ne odnose član IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine,
-          da nisu na dužnosti u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine(„Službene novine Federacije BiH“,broj 12/03 i34/03),
-          da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
-          da u posljednjnih 5(pet)godina nisu osuđivani za krivična djela ili privredni prestup nespojiv s poslovima direktora,
-          da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti direktora
       Preduzeća
II. POSEBNI KRITERIJI
Pored općih kriterija, kandidati za direktora moraju ispunjavati slijedeće posebne kriterije;
-          da posjeduju VII ili VI stepen školske spreme tehničkog, tehnološkog ili društvenog smjera,
-          da imaju najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva.
Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i slijedeće;
-          komunikativnost,organizacijske i rukovodne sposobnosti,
-          sposobnost upravljanja ljudskim i materijalnim resursima,
-          dobro poznavanje djelatnosti i propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti i ukupnog zakonodavstva u BiH.
-         
III      POTREBNI DOKUMENTI
Prijava na konkurs treba sadržavati naziv javnog preduzeća u koje se kandidira, kratku biografiju,adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu se prilažu originalna ili ovjerena kopija dokumenata:
-          ovjerena fotokopija CIPS lične karte,
-          dokaz o školskoj spremi(ovjerena kopija diplome),
-          uvjerenje o državljanstvu,ne starije od tri mjeseca,
-          rodni list,ne stariji od tri mjeseca,
-          dokaz (uvjerenje ) o radnom iskustvu u struci kao i dokaz o obavljanju rukovodećih poslova,
-          uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup za radnje nespojive za rada na poslovima direktora,5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,ne starije od tri mjeseca,
-          uvjerenje ili ovjerena izjava da radni odnos u državnoj službi ne prestao kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom novu u BiH,
-          ovjerenu izjavu da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira,
-          ovjerena izjava da ne vrši funkciju u političkim strankama u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
-          ovjerena izjava da se  na kandidata ne odnosi član IX  tačka 1. Ustava BiH.
-          Program rada preduzeća u narednom periodu
IV  OSTALE  NAPOMENE
Konkurs ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana odjavljivanja u Službenim novinama  Federacije BiH ili dnevnom listu.
Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja konkursa u Službenim novinama Federacije BiH ili dnevnom listu.
Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina,73250 Ustikolina sa naznakom“Prijava na konkurs za direktora JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina- ne otvarati“
Izabrani kandidat prije stupanja u radni odnos dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom formirati rang listu kandidata i proslijediti Nadzornog odboru Preduzeća radi konačnog imenovanja.
Nepotpune i neglagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
                                                                                                          
                                                                                                                                                                   Predsjednik
                                                                                                                                 Nadzornog odbora
JKP“Ušće“d.o.o. Foča-Ustikolina

                                                                                                                       Raščić Almina