J A V N I O G L A S za imenovanje članova Općinske izborne komisije Foča FBiH - Ustikolina

OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu člana 2.12. Izbornog Zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), i Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11) te člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Foča FBiH, broj:01-05-805/15 od 21.09.2015. godine, Općinsko vijeće Foča FBiH,  raspisuje

J A V N I  O G L A S

za imenovanje članova Općinske izborne komisije Foča FBiH - Ustikolina

1.

Raspisuje se Javni oglas za imenovanje članova (tri člana) Općinske izborne komisije Foča FBiH.  Članove Općinske izborne komisije Foča FBiH imenuje Općinsko vijeće Foča FBiH, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

2.

U skladu sa Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, kandidati za člana Općinske izborne komisije moraju ispunjavati opće uslove:

- Da je državljanin BiH,

- Da je stariji od 18 godina,

- Da ima pravo glasa,

 i posebne uslove:

- Da ima prebivalište u općini Foča u F BiH;

- Da je osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom na provedbi izbora;

- Da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stručne spreme društvenog smjera. Izuzetno, član Općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

- Da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora, objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora). Izuzetno, član izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1stepen stručne spreme i ako ne posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora.

Mandat članova Općinske izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana dobijanja saglasnosti od strane Centralne izborne komisije BiH na Odluku o imenovanju članova Općinske izborne komisije donesene od strane Općinskog vijeća Foča FBiH.

3.

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovana osoba(član 2.3. IZ BiH):

-koja se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH;

-koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije

(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar, sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);

-koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog Zakona,

- koja je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;

-kojoj je izrečena kazna za težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koje je lično odgovorna, u posljednje četiri godine raučnajući od dana pravosnažnosti odluke;

-koja je zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima;

-koja je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže.

Član općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine opštine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju opće uslove navedene u ovom oglasu , a nemaju smetnji navedenih u ovom javnom oglasu.

4.

Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale,u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. Sastav izborne komisije će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja članova izborne komisije.

5.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt);

- ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;

- dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo);

- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti - ne starija od 3 mjeseca;

- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. i 2.12. Stav 7. Izbornog zakona BiH (da nema smetnji za kandidovanje u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH; da nije član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije,da nije nosilac izabranog mandata iličlan izvršnog organa vlastiosim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog Zakona, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke, da nije zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima i da nije pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže) - ne starija od 3 mjeseca;

- uvjerenje o nekažnjavanju 

-uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a. Ne starije od 3 mjeseca;

-ovjerenu fotokopiju lične karte.

6.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Postupak po objavljenom Javnom oglasu provest će Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Foča FBiH.Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanja  izvršit će klasifikaciju kandidata. Sa kandidatima koji ispunjavanju uslove Javnog oglasa, Komisija će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata, prema uspjehu postignutom na intervjuu, i istu dostaviti Općinskom vijeću na odlučivanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave za Javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE - NE OTVARAJ“

na slijedeću adresu:

OPĆINA FOČA

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA OPĆINSKOG VIJEĆA FOČA FBIH

NAPOMENA: Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na oglasnoj ploči Općine i na web stranici Općine Foča.Prvi dan objave javnog oglasa za imenovanje članova izborne komisije je23.09.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                             Petar Mihajlović