ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ČLANOVA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE FOČA/FBIH

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01- 05-805/15

Datum: 21.09.2015. godine

Na osnovu člana 2.12 i 2.14 Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02,9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,18/13), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova Izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/10, 37/10 i 74/11), člana 19.Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“, broj 8/08),Općinsko vijeće Foča FBiH, na sjednici održanoj dana 21.09.2015. godine d o n o s i

O D L U K U

o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne Komisije Foča FBiH

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje Javnog oglasa za imenovanje članova (3  člana) Općinske izborne komisije Foča FBiH.

Član 2.

Javno oglašavanje će se izvršiti saglasno članu 7. i 8. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, (u daljnjem  tekstu Uputstva),  u dnevnim novinama „Oslobođenje“, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine Foča. Javni oglas iz člana 1. ove Odluke ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Član 3.

U skladu sa Izbornim zakonom BiH i Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini, kandidati za člana Općinske izborne komisije moraju ispunjavati opće uslove:

- Da je državljanin BiH,

- Da je stariji od 18 godina,

- Da ima pravo glasa,

 i posebne uslove:

- Da ima prebivalište u općini Foča u F BiH;

- Da je osoba sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom na provedbi izbora;

- Da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stručne spreme društvenog smjera ili završenu višu školu, odnosno VI/1 stručne spreme društvenog smjera. Izuzetno, član Općinske izborne komisije može biti osoba sa VII/1 stepenom stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

- Da posjeduje iskustvo u provedbi izbora (članstvo u izbornoj komisiji, članstvo u biračkom odboru, rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u provođenju izbora, objavljivanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora). Izuzetno, član izborne komisije može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1stepen stručne spreme i ako ne posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora.

Mandat članova Općinske izborne komisije traje 7 (sedam) godina i teče od dana dobijanja saglasnosti od strane Centralne izborne komisije BiH na Odluku o imenovanju članova Općinske izborne komisije donesene od strane Općinskog vijeća Foča FBiH.

Član 4.

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:
1.  koje se ne može kandidirati u smislu člana 1.6, 1.7 i 1.7.a) Izbornog zakona BiH;
2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3.
koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH;
4.  koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovoran, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
6.  koje je zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima;
7. koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže.

Član općinske izborne komisije može biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar općinskog vijeća, odnosno skupštine opštine i gradskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju opće uslove navedene u ovom oglasu, a nemaju smetnji navedenih u ovom javnom oglasu.

Član 5.

Sastav izborne komisije je multietničan, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale,u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za provođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. Sastav izborne komisije će, u pravilu, odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja članova izborne komisije.

Član 6.

Uz prijavu na Javni oglas potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- kraću biografiju sa ličnim podacima kandidata (ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt);

- ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu i vrsti stručne spreme;

- dokaz o izbornom iskustvu za kandidata (potvrda općinske izborne komisije o radu na biračkom mjestu, rješenje o imenovanju u općinsku izbornu komisiju ili birački odbor ili neki drugi dokaz koji može potvrditi da kandidat ima iskustvo);

- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti - ne starija od 3 mjeseca;

- svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz člana 2.3. i 2.12. Stav 7. Izbornog zakona BiH (da nema smetnji za kandidovanje u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH; da nije član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije,da nije nosilac izabranog mandata iličlan izvršnog organa vlastiosim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog Zakona, da nije kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti, da nije izrečena kazna za težu povredu izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorna, u posljednje četiri godine računajući od dana pravosnažnosti odluke, da nije zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji učestvuje na izborima i da nije pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili duže) - ne starija od 3 mjeseca;

- uvjerenje o nekažnjavanju 

-uvjerenje o prebivalištu izdato od strane CIPS-a. Ne starije od 3 mjeseca;

-ovjerenu fotokopiju lične karte.

Član 7.

Postupak po objavljenom Javnom oglasu provest će Komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Foča FBiH.

Komisija je dužna obaviti poslove utvrđene Uputstvom:podnijeti pisani izvještaj Općinskom vijeću koji sadrži sve mjerodavne podatke za svakog kandidata, sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa, obaviti intervju i sačiniti rang listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Općinskom vijeću koja će cijeneći položaj kandidata na rang listi donijeti Odluku o imenovanju članova izborne komisije.

Član 8.

Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona.

NAPOMENA: Javni oglas za imenovanje članova izborne komisije bit će objavljen 23.09.2015. godine

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

                                      

                                                                      Petar Mihajlović