KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Vrši sljedeće poslove i zadatke
  • vođenje protokolarnih poslova, uključujući vođenje dnevnih planova,
  • praćenje i realizaciju odluka i zaključaka Općinskog vijeća,
  • praćenje realizacije izvršenja strateških ciljeva razvoja općine,
  • prikupljanje, sređivanje i obradu podataka za informisanje javnosti,
  • izrađivanje javnih saopćenja o pitanjima koje odredi Općinski načelnik, a u skladu sa zakonom o pristupu informacija,
  • pružanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama
  • organiziranje prijema domaćih i stranih predstavnika,
  • administrativno-tehnički poslovi za potrebe kabineta
  • administriranje i održavanje digitalne telefonske centrale,