Članci

Općinski načelnik Zijad Kunovac

EDUKACIJA

Zijad Kunovac rođen je 22. septembra , 1962. godine u selu Ljubuša Općina Foča. Oženjen je i otac je dvoje djece. Odrastao je u porodici u kojoj se iznad svega cijenio rad i poštenje. Osnovnu školu završio je u O.Š Ustikolina a srednju ekonomsku školu u Goraždu.

U želji da preuzme svoj dio odgovornosti i aktivno učestvuje u razvoju naše zemlje i društva, pristupio je Stranci demokratske akcije 1991. godine, a po osnivanju SDA nastavio aktivno učešće u njegovom radu. Politika nije samo njegovo zvanje nego i dugogodišnje opredjeljenje. Od 1992.godine njegov politički rad kroz SDA je kontinuiran i dosljedan. Predsjednika je O.O SDA u Ustokolini od 2006.godine.

RADNI ANGAŽMAN

Prvo zaposlenje Zijada Kunovca bilo je odmah po završenju srednje ekonomske škole u opštini Foča gdje je radio do 1992. godine. Od 1996.godine radi u Općini Foča, SDK Sarajevo ekspozitura Ustikolina. Do 2004 . godine radi u osnovnoj školi Ustikolina.

Od 12.11.2004. godine je na funkciji načelnika Općine Foča.

PRIZNANJA

Zijad Kunovac na funkciji općinskog Načelnika od 2004 do danas je dobitnik mnogobrojnih priznanja za svoj rad i zalaganje za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo u Ustikolini.

Zahvaljujući dobrom radu svog tima postao nosilac prestižne titule ,Općina Foča je primila i niz međunarodnih i lokalnih priznanja za kvalitet svog rada; u jesen 2005. smo postali i ponosni vlasnici certifikata iz porodice međunarodnog ISO standarda -Bureau Veritas -9001/2003.

PROJEKTI

U toku prvog mandata Zijad Kunovac kao načelnika Općine Foča realizovao je više projekata za šta je koji su od interesa za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo. Riječ je o projektima ne samo od lokalnog, nego i od kantonalnog značaja. Među najznačajnijim projektima su:

- Izgradnja zgrade Općine ,

- Izgradnja kanalizacione mreže

- Izgradnja putne infrastrukture za mjesta ; Ustikolina, Cvilin, Zebina Šuma,Odžak, Ćurovići, Mihovići ,

Filipovići i ostale putne pravce na prostoru općine

- Izgradnja obla utvrda na rijeći Drini i Kolini

- Navodnjavanje Cvilinskog polja

- Izgradnja otkupne stanice u Ustikolini

- Izgradnja mostova u MZ Ustikolina, MZ Cvilin i MZ Jabuka

- Rekonstrukcija raskrsnice u centru Ustikoiline

- Izrada i donošenje strateških dokumenata kao što su:Strategija održivog razvoja Općine Foča,

Općinski plan zaštite i okoliša, Lokalni akcioni plan za Biodiverzitet Općine Foča - Vodosnabdijevanje Ustikoline (rekonstrukcija vodovodne mreže),

- Izgradnja stambene zgrade u centru Ustikoline.

Načelnik Općine – izvršno-upravni organ Općine

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ i nosilac izvršne vlasti u Općini, odgovoran je Općinskom vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti iz samoupravnog djelokruga Općine. Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,nadležan je za :

1. sprovođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i općih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Općini od strane Kantona,

2. imenovanje i smjenjivanje rukovodilaca općinskih službi, općinskih službenika i namještenika uz prethodno obavljenje konsultacije političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Općinskom vijeću,

3. predlaganje općinskog budžeta i drugih propisa koje donosi Općinsko vijeće,

4. osigurava saradnju općinskih službenika sa ombudsmenima,

5. predlaže organizaciju i način rada općinskih službi,

6. brine se o organizaciji i efikasnom radu općinskih službi i rukovodi tim službama,

7. obavještava Skupštinu Kantona odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kad je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno međunarodnih ugovora povjereno Općini. U obavljanju prenesenih poslova kantonalne uprave, Općinski načelnik vrši poslove utvrđene zakonom, kojim se uređuje kantonalna uprava.