• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Najnovije

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

OPĆINSKI NAČELNIK

 Broj:04-3-23-34-1 /19    

Ustikolina:20.08.2019.godine                                                                                       

            Na osnovu člana 363. stav 1. i 2. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine FBiH“ broj:66/13 i 100/13), člana 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj:17/14), člana 37. Statuta Općine Foča-Ustikolina („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/08,11/08 i 16/13), i Odluke o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Foča putem javnog nadmetanja broj:02-1-31-682/19 od 15.08.2019.godine Načelnik općine Foča objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

putem javnog nadmetanja - licitacije

 1. 1. PREDMET PRODAJE I CIJENA

Predmet javnog oglasa je prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Foča putem javnog nadmetanja – licitacije, u katastarskom operatu označenog kao:

 1. k.č. 1052/5, po kulturi ostalo neplodno zemljište, u površini od 10 m², koja je upisana u p.l. broj 90, k.o. Ustikolina, državna svojina korisnik općina Foča sa 1/1 dijela posjeda, na kojoj je predviđeno povećanje gabarita – samouslužne autopraonice za koju je ranije provedenim postupkom licitacije dodijeljeno 54 m². Spratnost objekta : suteren.
 2. Na novoj k.č. 1052/5 i k.č. 1052/4 moguća je izgradnja samouslužne autopraonice gabarita 10,25 x 6,20 mm.
 3. Početna cijena za parcelu pod rednim brojem 1: ukupan iznos od 140,00 KM, naknada za pogodnost korištenja gradskog građevinskog zemljišta-renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta obračunat će se naknadno investitoru koji ostvari pravo građenja u postupku izdavanja saglasnosti i odobrenja za građenje objekta, u skladu sa propisima iz ove oblasti.

 1. 2. USLOVI PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

      Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

 1. 3. NAČIN POLAGANJA KAPARE 

  Svaki učesnik licitacije mora dostaviti dokaz o uplati kapare u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevinskog zemljišta iz tačke I. ovog Javnog oglasa koje je predmet javnog nadmetanja, i ista se uplaćuje na žiro račun Općine Foča broj:11011400000595742 otvoren kod PBS filijala Goražde, vrsta prihoda 722791, šifra općine 134.Učesniku licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare će se uračunati u utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetnu parcelu.

       Ukoliko učesnik licitacije čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija odustane iz bilo kog razloga od ponude i od zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kapare.Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljni izvršit će se povrat uplaćene kapare nakon okončanja licitacionog postupka.Pravne i fizičke osobe koje nisu položile određenu kaparu ne mogu učestvovati u licitaciji.Postupak licitacije provest će Komisija za provođenje javnog nadmetanja, imenovana od starne Općinskog vijeća Foča, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretnina u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“ broj:17/14).

  1. 4. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA CIJENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

        Po okončanju licitacionog postupka Načelnik Općine Foča će sa najuspješnijim ponuđačem, nakon pribavljenog mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva, zaključiti notarski ugovor, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze, u pogledu kupoprodajne cijene, prenosa vlasništva i posjeda i uplate propisanih naknada, te druga prava i obaveze ugovornih starana u skladu sa ovim Javnim oglasom i pozitivnim propisima iz ove oblasti.

        Učesnik u javnom nadmetanju čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija dužan je utvrđenu (kupovnu) cijenu za predmetno zemljište (uz umanjenje plaćene kapare) uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji.Ukoliko kupac ne uplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat kapare.Kupac se može uknjižiti kao vlasnik sa opterećenjem pravom građenja i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu Općini Foča u propisanom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu.Najuspješniji ponuđač s kojim se zaključi notarski obrađen ugovor će nakon blagovremen uplate kupoprodajne cijene pokrenuti postupak uspostave zemljišno-knjižne evidencije za predmetno građevinsko zemljište, u roku od 15 dana od dana isplaćene kupoprodajne cijene.

        Troškove izrade i obrade ugovora o prenosu prava vlasništva, poreza na promet nekretnina, naknade za uspostavu zemljino-knjižne evidencije, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak zasnivanja prava vlasništva snosi kupac.

        Kupac nekretnina se obavezuje da u roku od godinu dana o dana zaključivanja ugovora podnese zahtjev da mu se izda urbanistička saglasnost kao i odobrenje za građenje, da u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje izvede pretežan dio radova na građevini odnosno da izvrši izgradnju objekta minimalno prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom, te da u daljem roku od 3. do 5. godina završi građevinu, koja ograničenja će se upisati u teretovnom listu novog ZK uloška.

        Ukoliko u navedenim rokovima kupac ne izvrši obaveze iz predhodnog stava, Općina Foča može pokrenuti postupak raskida kupoprodajnog ugovora, uz obavezu vraćanja uplaćenih sredstava (bez kapare i troškova postupka) i plaćanja do tada legalno izvedenih radova.

  1. 5. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA I IDENTIFIKACIJA UČESNIKA POSTUPKA

    JAVNOG NADMETANJA

        Javno nadmetanje-licitacija održaće se dana 04.09.2019.godine, sa početkom u 11 sati za parcelu pod rednim brojem 1. u sali Općine Foča/FBiH.

        Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, lično ili putem punomoćnika, koja mogu sticati pravo vlasništva na objektima iz tačke I. ovog oglasa i koja pristupe javnom nadmetanju.

        Fizička lica koja učestvuju na javnom nadmetanju-licitaciji dužna su da Komisiji za sprovođenje javnog nadmetanja, na dan održavanja licitacije dostave ovjerenu kopiju lične karte kojom dokazuje svoj identitet ili notarsku ovjerenu punomoć lica koja ih opunomoćuje i dokaz o uplaćenoj kapari.

        Pravna i / ili fizička lica koja su zaključila Ugovor o zajedničkoj gradnji prilažu ugovor o zajedničkoj gradnji i ukoliko ugovorom nije određeno lice koje će učestvovati na javnom nadmetanju-licitaciji, notarski ovjerenu saglasnost ugovornih strana kojom se daje ovlaštenje za učešće na javnom nadmetanju-licitaciji.

  1. 6. OSTALO

        Općina Foča/FBiH ne snosi nikakve troškove ovog postupka i obeštećenje budućeg investitora ukoliko isti odustane od građenja ili korištenja nekretnine koja je predmet ugovora.

        Pitanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta riješiće se sa investitorom u postupku izdavanja konačne urbanističe saglasnosti.Ukoliko se u odobrenom izvedbenom projektu utvrdi razlika korisne površine planiranog objekta investitor će Općini Foča doplatiti razliku naknade za rentu prilikom izdavanja odobrenja za građenje objekta.

        Sve ostale informacije u vezi sa ovim oglasom, uvid u dokumentaciju vezanu za predmetno zemljište kao i uvid u stanje nekretnine, mogu se dobiti u službi nadležnoj za imovinsko-pravne poslove Općine Foča ili na telefon 038/519-407.

              Javni oglas objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH, na oglasnoj tabli i na web stranici Općine Foča/FBiH www.Foca-Ustikolina.ba.

  Objaviti:                                                                                                              

  1. Dnevni list,                                                                                                          OPĆINSKI  NAČELNIK
  2. Oglasna tabla,                                                                                                    __________________
  3. Komisiji za sprovođenje licitacije                                                                               Zijad Kunovac
  4. U spis,
  5. a/a.

                                   

   

       

 

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije