• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se zainteresovana lica da je u pripremi Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog zemljišta u vlasništvu općine Foča/FBiH putem javnog nadmetanja - licitacije, u katastarskom operatu označenog kao:k.č. 1052/1, po kulturi napuštena pruga, u površini od 322m²

,  koja je upisana u p.l. broj:90, k.o Ustikolina, na ime općine Foča/FBiH sa 1/1 dijela posjeda, na kojoj je predviđena izgradnja poslovnih objekata u centru Ustikoline, pored magistralnog puta M20, gabarita (43,50 x 6,80) m, u skladu sa projektnom dokumentacijom i uslovima datim u Rješenju o urbanističkoj saglasnosti.Spratnost objekta: suteren+prizemlje.Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 038/519-407.

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 4

  5

  6

  7

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije