JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
stručnim licima za podnošenje prijave za učešće u radu
Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Foča


                                                                       I
     Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Foča i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

-    arhitekture,
-    građevine (konstruktivni, saobraćajni i hidrotehnički smjer),
-    elektrotehnike (jaka i slaba struja),
-    mašinstva,
-    geodezije,
-    saobraćaja,
-    zaštite od požara i eksplozija,
-    zaštite na radu,
-    tehnologije.

                                                                     II
     Na javni poziv mogu se prijaviti fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 132. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 7/13, 16/13, 6/15 i 7/17), odnosno lica koja imaju najmanje VSS, sa zvanjem diplomirani inženjer sa pet (5) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina

                                                                     III
     Uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona /fiksnog i mobilnog/, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa, te priložiti:
•    biografiju sa listom referenci,
•    ovjerenu kopiju diplome,
•    ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
•    potvrdu o radnom stažu,
•    CIPS – prijava prebivališta.

                                                                     IV
     Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, neposredno na protokolu Općine Foča ili putem pošte, na adresu:

OPĆINA FOČA/F BiH
Služba za 
prostorno uređenje, komunalne, geodetsko-katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja, izbjegla i raseljena lica,
ul. Omladinska b.b.,  73250 Ustikolina
sa naznakom: Za javni poziv za tehnički pregled građevina – ne otvaraj-


Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati.

                                                                       V
     Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda građevina će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Foča i
WEB stranica Općine, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva.

     Lista će važiti četiri (4) godine od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Foča.

     Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

                                                                   VI
     Kandidati sa Liste lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda građevina Služba za  geodetske, imovinsko-pravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje, blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova.

                                                                     VII

       Članovi Komisije koji budu postupali suprotno Zakonu o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde “ br. 7/13, 16/13, 6/15 i 7/17),  i rješenju o imenovanju ili koji odbiju rad u Komisiji u koju su imenovani, gube pravo da vrše tehnički pregled građevina.

DOSTAVITI:                        

  1. 1.Oslobođenje,                                                                OPĆINSKI   NAČELNIK
  2. 2.Web stranica Općine,                                                _______________________
  3. 3.Oglasna tabla Općine,                                                         Zijad    Kunovac s.r.

a/a