OBAVJEŠTENJE O PROMJENI RAČUNA

 

grb foca ustikolina 58x68pbs

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene  računa za prikupljanje javnih prihoda Općine Foča (depozitni račun) , te da  sve uplate poslije 31.12.2016.godine vršite na NOVI račun broj:

101-140-00005957-42 otvoren kod  Privredna banka d.d. Sarajevo, filijala Goražde.