nacrt.pdf

 document iconNACRT BUDŽETA OPĆINE FOČA za period od 01.01. do 31.12.2019.godine

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV
stručnim licima za podnošenje prijave za učešće u radu
Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Foča


                                                                       I
     Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Foča i to diplomirani inžinjeri iz oblasti:

-    arhitekture,
-    građevine (konstruktivni, saobraćajni i hidrotehnički smjer),
-    elektrotehnike (jaka i slaba struja),
-    mašinstva,
-    geodezije,
-    saobraćaja,
-    zaštite od požara i eksplozija,
-    zaštite na radu,
-    tehnologije.

                                                                     II
     Na javni poziv mogu se prijaviti fizička lica koja ispunjavaju uslove iz člana 132. stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 7/13, 16/13, 6/15 i 7/17), odnosno lica koja imaju najmanje VSS, sa zvanjem diplomirani inženjer sa pet (5) godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i iskustvom u projektovanju ili izvođenju građevina

                                                                     III
     Uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona /fiksnog i mobilnog/, naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa, te priložiti:
•    biografiju sa listom referenci,
•    ovjerenu kopiju diplome,
•    ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
•    potvrdu o radnom stažu,
•    CIPS – prijava prebivališta.

                                                                     IV
     Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, neposredno na protokolu Općine Foča ili putem pošte, na adresu:

OPĆINA FOČA/F BiH
Služba za 
prostorno uređenje, komunalne, geodetsko-katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja, izbjegla i raseljena lica,
ul. Omladinska b.b.,  73250 Ustikolina
sa naznakom: Za javni poziv za tehnički pregled građevina – ne otvaraj-


Nepotpune i neblagovremene prijave  neće se razmatrati.

                                                                       V
     Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda građevina će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Foča i
WEB stranica Općine, najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja javnog poziva.

     Lista će važiti četiri (4) godine od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Općine Foča.

     Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.

                                                                   VI
     Kandidati sa Liste lica koja ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva dužni su, u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda građevina Služba za  geodetske, imovinsko-pravne poslove, obnovu i razvoj i prostorno uređenje, blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova.

                                                                     VII

       Članovi Komisije koji budu postupali suprotno Zakonu o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde “ br. 7/13, 16/13, 6/15 i 7/17),  i rješenju o imenovanju ili koji odbiju rad u Komisiji u koju su imenovani, gube pravo da vrše tehnički pregled građevina.

DOSTAVITI:                        

  1. 1.Oslobođenje,                                                                OPĆINSKI   NAČELNIK
  2. 2.Web stranica Općine,                                                _______________________
  3. 3.Oglasna tabla Općine,                                                         Zijad    Kunovac s.r.

a/a

PROGRAM MANIFESTACIJE USTIKOLJANSKO LJETO 2018

 

Četvrtak, 26.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

20:30

-         Svečano otvaranje menifestacije

-         Dodjela nagrade učeniku generacije OŠ

„Ustikolina“ u školskoj 2017/2018. godini

-         Vatromet

Plato

Dom kulture

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Denial Ahmetović

Plato

Dom kulture

Petak, 27.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Elvedina Šehić

-          Dino Memić

-          Hajra Bojadžija

 

Plato

Dom kulture

Subota, 28.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

10:00

-         Memorijalni nogometni turnir „Šehidi Koline“

Stadion

NK Kolina Cvilin

11:00

-         Radionica za djecu „Mala škola glume“

Sala

OŠ „Ustikolina“

14:00

-         Promocija knjige „Ne prestaje boljeti“

Autor:Vezuv Bašić - Baša

Stadion

NK Kolina Cvilin

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

18:00

-         Pozorišna predstava za djecu „Abeceda književnosti“

Sala

Dom kulture

  Noć narodne muzike  

21:00

-         Hasiba Agić

-          Nihada Kapetanović  

-          Abid Sakalaš

Plato

Dom kulture

 

 

Nedelja, 29.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

10:00

-         Memorijalni nogometni turnir „Šehidi Koline“

Stadion

NK Kolina Cvilin

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

15:00

-         Turnir u odbojci

Rasadnik

Ribarska kucica Cvilin

  Smotra folklora i tradicionalne muzike  

21:00

-         Mensur Lemeš sa orkestrom Keno bend

-         Ansambl narodnih igara i pjesama CZK Goražde

-          KUD Polet Ustikolina

-          Folklorna sekcija OŠ Ustikolina

-          Melisa Alihodžić

-          Orkestar Elvira Mudželeta sa Izvođačima

Plato

Dom kulture

 

 

 

 

Ponedjeljak, 30.07.2018. godine

Sati Sadržaj Lokacija

13:00-23:00

-         Izložba i ponuda tradicionalnih proizvoda i rukotvorevina Udruženja žena Ustikolina

Sala Općine

  Noć narodne muzike  

21:00

-          Ferid Avdić

Plato

Dom kulture

24:00 Zatvaranje manifestacije Ustikoljansko ljeto 2018